”تقلیل و تطبیق خود با پارادایمها، گفتمانها و الگوهای نظری و عملی رایج در جامعه هنرمندی لازم دارد. این فرایند یکی از دشوارترین ها در تاریخ زندگی متفکرین، صاحبنظران و دانشمندان برخوردار از ذهن واگرا، خلاق و نوآور می باشد.“

– دکتر محمدرضا حافظ نیا

بازدید کل: 408 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>