دروس تدریس شده

 1. مباني جغرافياي سياسي (دوره كارشناسی)
 2. روش تحقيق در جغرافيا (دوره هاي كارشناسي ارشد ودكتري)
 3. جمعيت و توسعه (دورة كارشناسي ارشد) (از برنامه حذف شده است)
 4. نظريه ها و مفاهيم ژئوپليتيك ( دورة كارشناسي ارشد)
 5. نظريه هاي جغرافياي سياسي ( دورة كارشناسي ارشد) (از برنامه حذف شده است)
 6. جغرافياي سياسي جهان اسلام ( دورة كارشناسي ارشد)
 7. جغرافياي سياسي ايران ( دورة كارشناسي ارشد)
 8. دولت محلي ( دورة دكتري)
 9. جغرافياي سياسي درياها ( دورة دكتري)
 10. مناطق ژئوپليتيكي پيرامون ايران (دورة دكتري)
 11. جغرافيا و استراتژي ملي (دوره کارشناسي ارشد)
 12. جغرافياي سياسي فضاي مجازي(دوره كارشناسي ارشد)

بازدید کل: 882 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>