”چه خودکامگان بی خردی هستند آنهایی که بر من چنگ می اندازند. آنها نمی دانند که من سالهاست به این شیوه نادرست آنها خو گرفته ام. اینگونه افراد عرض خود می برند و زحمت دیگران می دارند و ره بجایی نیز نمی برند“

– دکتر محمدرضا حافظ نیا

بازدید کل: 288 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>