عضویت در هیات تحریریه

1-  عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمی-پژوهشی ژئوپليتيك (انجمن ژئوپليتيك ايران)

2- عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ملّی (موسسه مطالعات ملّی)

3- عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمی-پژوهشی مدرس علوم انساني (دانشگاه تربيت مدرس)

4- عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهاي جغرافيائي (دانشگاه تهران)

5- عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمی-پژوهشی تحقيقات جغرافيائي (مشهد)

6- عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی (دانشگاه اصفهان)

7- عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات جغرافيائی (دانشگاه تربيت معلم سبزوار)

8- عضو هیات تحریریه فصلنامه بین المللی Journal of Applied Sciences     

9 – عضو هیات تحریریه فصلنامه بین المللی  Research Journal of Environmental Sciences

10- عضو هيات تحريريه فصلنامه بين المللی Research Journal of Social Sciences

11- عضو هیات تحریریه فصلنامه بین المللی Trends in Applied Sciences Research

بازدید کل: 851 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>