قدرت و منافع ملی، نشر انتخاب، تهران، ۱۳۸۶

رقابت قدرت ها در آسیای مرکزی پس از جنگ سرد، با همکاری مهدی کریمی

افق های جديد در جغرافيای سياسی، (مشترک با دكتر مرادكاويانی راد) ـ سمت، تهران ۱۳۸۳

جغرافيای سياسی ايران، سازمان مطالعه و تدوين “سمت”، تهران، ۱۳۸۱ (کتاب سال دانشگاهی)

انديشه های ژئوپليتيک در قرن بيستم، (ترجمه از انگليسي به فارسي با همكاري هاشم نصيري)، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، تهران، ۱۳۷۹

وضعيت ژئوپليتيک پنجاب، انتشارات بين المللي الهدي، تهران، ۱۳۷۹

مبانی مطالعات سياسی و اجتماعی (دوجلد)، سازمان مدارس و حوزه هاي علميه خارج از كشور، قم، ۱۳۷۹

مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، سازمان مطالعه و تدوين «سمت»، تهران

Gora Publisher Lahore, 1996

Gora Publisher Lahore, 1996

چاپ چهارم، سازمان مطالعه و تدوين، سمت ـ تهران ۱۳۸۴

دفتر آموزش ضمن خدمت- وزارت آموزش و پرورش ـ تهران ـ ۱۳۶۵