مرزها و جهانی شدن (با نگاهی کوتاه به مرزهای ایران)، با همکاری دکتر محسن جان پرور، ۱۳۹۱

جغرافيای سياسی فضای مجازی، انتشارات سمت، ۱۳۹۰

جغرافیای سیاسی، ترجمه، (با همكاري دكتر عطااله عبدي، دكتر حسين ربيعي و دكتر عباس احمدي، تهران. انتخاب. ۱۳۸۹)

سياست و فضا، مشترک با دكتر زهرا احمدي‌ پور و مصطفي قادري حاجت. پژوهشکده اميرکبير، مشهد. ۱۳۸۹

قدرت و منافع ملی، نشر انتخاب، تهران، ۱۳۸۶

رقابت قدرت ها در آسیای مرکزی پس از جنگ سرد، با همکاری مهدی کریمی

افق های جديد در جغرافيای سياسی، (مشترک با دكتر مرادكاويانی راد) ـ سمت، تهران ۱۳۸۳

جغرافيای سياسی ايران، سازمان مطالعه و تدوين “سمت”، تهران، ۱۳۸۱ (کتاب سال دانشگاهی)

انديشه های ژئوپليتيک در قرن بيستم، (ترجمه از انگليسي به فارسي با همكاري هاشم نصيري)، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، تهران، ۱۳۷۹

وضعيت ژئوپليتيک پنجاب، انتشارات بين المللي الهدي، تهران، ۱۳۷۹

مبانی مطالعات سياسی و اجتماعی (دوجلد)، سازمان مدارس و حوزه هاي علميه خارج از كشور، قم، ۱۳۷۹

مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، سازمان مطالعه و تدوين «سمت»، تهران