”آن دسته مفاهیم، نظریه ها و گزاره های علمی و معرفتی از ارزش و اعتبار تولیدی برخوردارند که محصول پژوهش علمی و یا ذهن مکاشفه ای خود نویسنده هستند و به جایی ارجاع یا رفرنس نداده اند. روایت محض و یا مونتاژ آثار علمی و معرفتی دیگران، هر چند بجای خود ارزشمند است، ولی تولید علم ناب محسوب نمی شود..“

– دکتر محمدرضا حافظ نیا

”نقد علمی، یعنی نقدی مستند و مستدل و منصفانه. بدین معنی که مغایرت ادعای گزاره ها و نظریه های علمی با واقعیتها و حقایق جهان را بطور مستند و مستدل و با رعایت بیطرفی بیان می کند و بدین ترتیب به تصحیح و تکامل علم و معرفت بشری کمک می نماید.“

– دکتر محمدرضا حافظ نیا

”چه خودکامگان بی خردی هستند آنهایی که بر من چنگ می اندازند. آنها نمی دانند که من سالهاست به این شیوه نادرست آنها خو گرفته ام. اینگونه افراد عرض خود می برند و زحمت دیگران می دارند و ره بجایی نیز نمی برند“

– دکتر محمدرضا حافظ نیا

”تجارب سیاسی/ اجتماعی بلند مدت من نشان می دهد که گاهی اوقات دلسوزی زیاد نتیجه معکوس دارد، زیرا افراد دردمند به شعور لازم نرسیده و از آن استقبال نمی کنند. برخی از مردم نیز در برابر دلسوزی زیاد از خود واکنش تند و خشن بروز می دهند. برخی از آنها نیز از دلسوزان طلبکار تر می شوند. تجربه به من آموخته است که دلسوزی باید متناسب با سطح شعور و ادراک نیاز، و ابراز تمایل افراد باشد“

– دکتر محمدرضا حافظ نیا

”در دموکراسیهای رایج و تجربه شده در جهان از هر نوعی، بنظر می رسد بخش عمده ای از مردم به خود حق می دهند حتی بطور مکرر گول بازیگران سیاسی و کانگسترهای قدرت را بخورند و از آن لذت نیز ببرند. باید دید مشکل این پارادکس در کجاست؟“

– دکتر محمدرضا حافظ نیا

”تقلیل و تطبیق خود با پارادایمها، گفتمانها و الگوهای نظری و عملی رایج در جامعه هنرمندی لازم دارد. این فرایند یکی از دشوارترین ها در تاریخ زندگی متفکرین، صاحبنظران و دانشمندان برخوردار از ذهن واگرا، خلاق و نوآور می باشد.“

– دکتر محمدرضا حافظ نیا