”نقد علمی، یعنی نقدی مستند و مستدل و منصفانه. بدین معنی که مغایرت ادعای گزاره ها و نظریه های علمی با واقعیتها و حقایق جهان را بطور مستند و مستدل و با رعایت بیطرفی بیان می کند و بدین ترتیب به تصحیح و تکامل علم و معرفت بشری کمک می نماید.“

– دکتر محمدرضا حافظ نیا

بازدید کل: 431 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>