هویت جغرافیایی، سرچشمه عضویت کشورها در سیستمها و سازمانهای منطقه ای

1- هر کشوری در جهان از هویت جغرافیایی برخوردار است. یعنی از فضاهای جغرافیایی که در آن قرار دارد هویت می‌گیرد.

2- مبانی هویت جغرافیایی کشورها ممکن است تک بعدی یا چند بعدی باشد.

3- مبانی هویت جغرافیایی برای کشورها ایجاد حق طبیعی می‌کند.

4- حق طبیعی ناشی از هویت جغرافیایی، سرچشمه حق نقش آفرینی سیاسی برای کشور در سازمان و سیستم منطقه ای است.

5- کشورها به دلیل عضویت در فضاهای جغرافیایی مربوطه، از حق ذاتی عضویت در سازمانها و سیستم های منطقه ای برخوردار می شوند. به عبارتی عضو اصلی سازمان یا سیستم منطقه ای محسوب می‌شوند.

 

6- کشوری که از تعلق در منطقه جغرافیایی برخوردار نباشد حضور، نقش آفرینی و یا عضویت او در سیستم از منطق جغرافیایی و حق طبیعی و ذاتی برخوردار نمی باشد. چنین حضور و عضویتی در منطقه غیر منطقی بوده و نوعی تجاوز و یا سلطه گری تلقی می شود. ولی اینگونه کشورها به عنوان عضو ناظر (فاقد حق طبیعی و شهروندی در منطقه) می‌توانند در سازمان و سیستم منطقه ای ایفای نقش کنند.

7- فضای جغرافیایی منطقه مربوطه به عنوان سرچشمه هویت کشورها از دینامیسم ژئوپلیتیکی برخوردار است.  بدین معنا که نیروهای دینامیکی مثبت و منفی (هم گراساز و واگراساز) در یک رابطه دیالکتیکی قرار داشته و فضای منطقه را از کنش های سیاسی بازیگران در اشکال مختلف برخوردار می‌کنند.

8- چنانچه نیروهای دینامیکی هم گرا ساز بر فضای منطقه حاکم شود، سیستم منطقه ای به سوی کمال ژئوپلیتیکی پیش رفته و سازمان منطقه ای در آن شکل می‌گیرد.

9- کشورهایی که در فضای جغرافیایی هویت ساز مربوطه از سهم بیشتری در فضا و یا وزن ژئوپلیتیکی کل منطقه جغرافیایی برخوردار باشند در جایگاه رهبری و مدیریت فرآیندهای منطقه ای قرار می‌گیرند.

10- کشورهای عضو منطقه جغرافیایی به نسبت سهمی که از فضای منطقه و نیز وزن ژئوپلیتیکی منطقه برخوردارند در یک رابطه سلسله مراتبی قدرت قرار می‌گیرند، و بر اساس آن، جایگاهشان در هرم قدرت منطقه ای مشخص می‌شود. هرم قدرت منطقه ای معرف سطح بندی و رده بندی قدرت در منطقه جغرافیایی مربوطه است.

11- کشورها در جهان به تعداد تعلقات و مبانی هویت جغرافیایی خود، به طور هم زمان می توانند عضو سیستم ها و یا سازمان های منطقه ای متعدد باشند. مانند ایران که در سازمانهای منطقه ای اکو، اقیانوس هند و همکاریهای اسلامی و نیز سیستمهای منطقه ای خلیج فارس، خزر، تمدن ایرانی و زبان فارسی، جنوب غرب آسیا و غیر آن عضویت دارد .

بازدید کل: 581 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>