خدمات به علم جغرافیا (بخش سوم: سمینار تنگناهای پژوهشی جغرافیا در ایران)

در این بخش به “قطعنامه سمینار تنگناهای پژوهشی جغرافیا در ایران” و مصاحبه دکتر حافظ نیا در مورد جغرافیا در روزنامه های ابرار و رسالت می پردازیم.

لطفا به ادامه مطلب رجوع کنید.

بیشتر بدانید

خدمات به علم جغرافیا (بخش دوم: مدل بهینه سازی آموزش جغرافیا)

در این قسمت “مدل بهینه سازی آموزش جغرافیا در رابطه با بازار اشتغال” که توسط دکتر حافظ نیا در سال 1371 ارایه شده است را مشاهده می کنید. جهت دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید.

بیشتر بدانید

خدمات به علم جغرافیا (بخش اول: طرح موسسه جغرافیایی)

در این بخش از خدمات به علم جغرافیا، به طرح موسسه جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1370 از سوی دکتر حافظ نیا ارایه شده است می پردازیم.

لطفا به ادامه مطلب رجوع کنید.

بیشتر بدانید