مقالات متنوع در نشریات و روزنامه ها

 1. بررسي وضعيت جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک در ايران، فصلنامه علوم سياسي، شماره 30، 1385. (انتشار مجدد در 29/6/85 www.farsnews.com )
 2. تحليل ژئوپليتيكي شكل گيري نظام سياسي، فصلنامه توسعه افغانستان، تهران، سال دهم، شماره 6، بهار 01382
 3. بررسي عامليت ژئوپليتيك بر ساختار اردوي ملّي (ارتش ملّي)، فصلنامه توسعه افغانستان، تهران، سال اول، شماره4، زمستان1381
 4. موقعيت فرهنگي – اجتماعي لاهور، مجله چشم انداز، شماره 6 تهران 1376
 5. بررسي و تحليل نظري برخورد تمدنها، مجله تربيت، وزارت آموزش و پرورش، شماره12، آبان 1379
 6. چالشهاي ژئوپليتيكي گفتگوي تمدنها، مجله گزارش گفتگو (مركز بين المللي گفتگوي تمدنها)، شماره21، بهمن 1380
 7. ارزيابي اثربخشي پاراديم گفتگوي تمدنها در روابط بين الملل، مجله گزارش گفتگو،سال اول، شماره 14، آبان 1380
 8. نكته: كل مقالات چاپ شده در ماهنامة پاسدار اسلام از سال1363 تا اسفند 1378 مجموعاً 121 مورد مي باشد
 9. مقالات متفرقه درخصوص مسائل ژئوپليتيكي كشمير، كوزوو، انقلاب اسلامي، اندونزي، چچن و غيره 7 مورد
 10. مأموريتهاي رئيس جمهور آينده(1و2)، روزنامة اطلاعات 18 و 25 ديماه 1375
 11. موانع و استراتژيهاي توسعه جنوب خراسان ـ 4 قسمت، دوهفتة نامه پيام شرق، شمار1، 4 سال 1376
 12. مسائل آمريكا، مجلة پاسدار اسلام ـ قم ـ 6 قسمت، شروع از سال1376
 13. مسائل افغانستان، مجلة پاسدار اسلام ـ قم ـ 6 قسمت، شروع از سال 1375
 14. مسائل پاكستان، مجلة پاسدار اسلام ـ قم ـ 4 قسمت، شروع از سال 1374
 15. فروپاشي اتحاد شوروي ـ مجلة پاسدار اسلام ـ قم ـ 4 قسمت، شروع از سال1372
 16. مسائل قفقازـ مجلة پاسدار اسلام ـ قم ـ 4 قسمت، شروع از سال1372
 17. نظرية اتحاد آسيايي ، مجلة پاسدار اسلام ـ قم ـ 5 قسمت، شروع از سال 1372
 18. نگاهي به بحران كشمير، مجلة پاسدار اسلام ـ قم ـ 5 قسمت، شروع از سال 1372
 19. مسائل ژئوپليتيكي منطقة خليج فارس ، مجله پاسدار اسلام ـ قم ـ 16 قسمت، شروع از سال 1369
 20. مناطق آزاد تجاري و صنعتي در خليج فارس ، مجله پاسدار اسلام ـ قم ـ 3 قسمت، شروع از سال 1369
 21. مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي داخلي و جهان اسلام، مجلة پاسدار اسلام ـ قم ـ 20 قسمت، سالهاي مختلف
 22. آراءابن خلدون در زمينة آثار عوامل جغرافيائي، 2 قسمت (بنقل از مجله مدرس شماره1، 1375) روزنامه اطلاعات، 25/8و1/9/1376
 23. قابليتهاي ژئوپليتيكي ايران، روزنامه اطلاعات ـ تهران 1/2/1371
 24. عوامل ژئوپليتيك و اهميت استراتژيك ايران، مجلة شاهد، شمارة 195، فروردين 1369
 25. بيرجندـ محور توسعة شرق ، روزنامة كيهان ـ 5 قسمت، تهران 1366
 26. ساختار نظام اجرائي كشور، مجلة پاسدار اسلام ـ قم ـ 33 قسمت، شروع از سال 1364
 27. اوضاع كلي جهان اسلام ، مجلة پاسدار اسلام ـ قم ـ 8 قسمت، شروع از سال 1363
 28. اقتصاد خانواده ـ مجله خانواده ، 5 قسمت، تهران، 1364
 29. نقدي بر آموزش جغرافيا در ايران، روزنامه كيهان ـ تهران 1364
 30. مسائل محيط زيست انسان ، روزنامه جمهوري اسلامي ـ 8 قسمت، تهران 1363

بازدید کل: 581 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>