مقالات ارائه شده در كنفرانسها و سمينارهاي علمي (داخلي و خارجي)

الف) داخلی

 1. بررسي الگوي ساختاري – فضايي ناجا از ديدگاه جغرافيا، همايش ملي دانش و امنيت، شيراز، 21 و 22 مهرماه 1389.
 2. نقش فضاهاي جغرافيايي در رقابت قدرت‌هاي جهاني، مورد: آسياي مرکزي، همايش بازنگري روابط ايران و آسياي مرکزي، 4 و 5 آبانماه 1389، (مشترک با مهدي کريمي).
 3. ابعاد ژئوپليتيک امنيت کوير در شرق ايران، همايش ملي کوير، فرصت‌ها و تهديدات و تاثير بر امنيت پايدار، بيرجند، 16 و 17 تيرماه 1389.
 4. ضرورت ايجاد معاونت جغرافيايي در ساختار مديريت شهري، همايش برنامه‌ريزي و مديريت شهري، مشهد: 29 و 30 ارديبهشت 1389. 
 5. سياست دولت و مناسبتهاي بين قومي، مورد: بلوچ و سيستاني، همايش سراسري جغرافيا، توسعه و امنيت در جنوب شرق کشور، تهران، 4 و 5 خرداد 1389، (مشترک با زهرا احمدي پور و سيدسلمان حسيني).
 6. تبيين نظري تاثير ژئوپليتيک بر مديريت تنوع فرهنگي در ايران با رويکرد امنيت پايدار، همايش علمي قوميت، همگرايي ملي ايران و امنيت پايدار، اروميه، 7- 9 آذر 1388، (مشترک با عطااله عبدي و زهرا احمدي‌پور). 
 7. همگرايي ژئوپليتيكي و امنيت انساني در غرب آسيا. همايش بين‌المللي امنيت انساني در غرب آسيا، دانشگاه بيرجند. 6-7 آذرماه 1387(مشترك با آقاي ابراهيم رومينا).
 8. مباني ژئوپليتيكي نقش‌آفريني ايران در خليج‌فارس. همايش ملي جايگاه خليج‌فارس در تحولات استراتژيك جهان، دانشگاه آزاد اسلامي: گرمسار، آبان 1387.
 9. رويکردي نو بر همبستگي ملي. همايش بين المللي اتحاد ملي و انسجام اسلامي. دانشگاه لرستان. خرم آباد: 12 اسفند 1386 (مشترک با آقايان: رضا اللهوردي زاده و پرويز جهانگيري).
 10. بررسي تحول مفهوم مرز در عصر جهاني شدن. همايش ملي ژئوپليتيک و مرز. انجمن ژئوپليتيک ايران و دانشگاه علوم انتظامي. تهران : 5 تير 1386 (مشترک با آقاي محسن جان پرور).
 11. بررسي تعميم پذيري نظريه حکومت ابن خلدون در جوامع مدرن و دموکراتيک. همايش ابن خلدون و دنياي معاصر. دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. تهران: 24-23 ارديبهشت 1386. (مشترک با آقاي ابراهيم رومينا).
 12. آسيب شناسي نظام سياسي ايران؛ همايش ملي سند چشم انداز ج.ا.ايران در افق 1404 ؛ مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ تهران؛12 و 13 اسفند 1385 ؛( مشترک با آقاي حسين ربيعي ).
 13. بررسي فرصتها و چالشهاي ژئوپليتيکي در همگرايي کشورهاي اسلامي، کنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام، دانشگاه اصفهان، 22-20 آذر 1385 (مشترک با آقاي ابراهيم رومينا).
 14. بسترهاي ژئوپليتيکي نقش آفريني ايران در آسياي مرکزي، همايش آسياي مرکزي و سياست خارجي ج.ا. ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، آذر 1385(با همکاري محمود شمس دولت آبادي)
 15. الگوي نظام سياسي و توسعه با تأکيد بر ايران، همايش چشم انداز جمهوري اسلامي در افق‌20 ساله، اصفهان، ارديبهشت 1384 ( باهمکاري آقاي حسين ربيعي).
 16. ساختار نظام قدرت در آفريقا و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، كنفرانس بين المللي تحولات ژئوپليتيك آفريقا در آغاز هزاره جديد، تهران، دانشگاه تربيت مدرس4-3 آذر 1383(مشترك با دکتر هادي اعظمي).
 17. ژئوپليتيك علم يا گفتمان: يك ترديد فلسفي، اولين كنگره علمي انجمن ژئوپليتيك ايران، تهران، 29/2/1383.
 18. چالشهاي ژئوپليتيك و استقرار رژيم حقوقي خزر، همايش بين المللي روند همكاريها ميان كشورهاي ساحلي درياي خزر، دانشگاه مازندران (بابلسر) ، 28-27 مهر 1382 (مشترك با حسن پيردشتي).
 19. چالشهاي وحدت در جهان اسلام، دومين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام، تهران، 27-25 شهريور 1382 (مشترك با هادي زرقاني).
 20. نقش دكتر محمدحسن گنجي در علم جغرافيا، همايش يكصدمين سال تأسيس مدرسه شوكتيه بيرجند، بيرجند، 18 و 19 شهريور 1382 (مشترك با سيد عباس احمدي).
 21. نقش آفريني ژئواستراتژيك محور قفقازـ آسياي مركزي در رقابتهاي جهاني، همايش بين المللي چشم انداز امنيت و همكاري در آسياي مركزي و قفقاز، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، تهران، بهمن 1381.
 22. چالشهاي ژئوپليتيكي گفتگوي تمدنها، همايش گفتگوي تمدنها از نظر تا عمل، مركز بين المللي گفتگوي تمدنها، تهران، 5 دي 1380.
 23. چالشهاي ژئوپليتيكي اقتصاد ايران در دهه هشتاد، همايش چالشهاي اساسي اقتصاد ايران در دهه 1380، پژوهشكده اقتصادـ دانشگاه تربيت مدرس، تهران،25-24 آبان 1379.
 24. ويژگيهاي ژئوپليتيك منطقه خزر، همايش تخصصي تحولات ژئوپليتيكي حوزه خزر، دانشگاه امام حسين، تهران، 14 ارديبهشت 1379.
 25. الگوي نظام مشاركت بين المللي و تنش زدايي در روابط ملتها، همايش بين المللي رويكرد فرهنگي به جغرافيا، دانشگاه مشهد، 28- 26 خرداد 1379.
 26. رابطه متقابل امنيت و دفاع با آمايش سرزمين، همايش آمايش و دفاع سرزميني، دانشگاه امام حسين، تهران، 25 خرداد 1378.
 27. رويكرد جديد سياست خارجي و تحوّل موقعيت ژئوپليتيكي ايران، دهمين كنگره جغرافيدانان ايران، دانشگاه امام حسين(ع) ، 13-12 مهرماه 1378.
 28. نقش استراتژيك ايران در جنگ جهاني دوم، سمينار بين المللي ايران و جنگ جهاني دوم، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، تهران، 4 -3مهر 1378
 29. تفاوتها و تعارضها در حوزة ژئوپليتيك خزر، هفتمين همايش سالانه آسياي مركزي و قفقازـ دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، تهران، 1 و2 خرداد 1378.
 30. ژئوپليتيك ايران پس از جنگ سرد (فرصتها و چالشها) ، سمينار جغرافيا و كاربردهاي امنيتي و دفاعي آن، دانشگاه امام حسين(ع)، تهران، 1377.
 31. لزوم تقسيم استان خراسان، همايش علمي بررسي راهبردهاي علمي و عملي تقسيم استان خراسان و نقش آن در توسعه، دانشگاه سبزوار، سبزوار، 1376.
 32. همگرائي و موانع فراوري آن در خليج فارس، سمينار بين المللي رويكردهاي درون منطقه اي خليج فارس، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امورخارجه، تهران 1376.
 33. ناامني طبيعي و بازدارندگي توسعه: موردايران، همايش پژوهشها و قابليتهاي علم جغرافيا در عرصه سازندگي، دانشگاه تهران، تهران، 1376.
 34. علل فقر خانواده هاي تحت پوشش کميته امداد در ايران، سمينار دستاوردهاي تحقيقاتي كميتة امداد امام خميني، دانشگاه تهران، تهران، 1372.
 35. لزوم بازنگري فرآيند آموزش جغرافيا در ايران، سمينار آموزش جغرافيا در ايران، دانشگاه تربيت معلم، تهران، 1372.
 36. سياست قدرتهاي جهاني و ايجاد بحران در منطقة خليج فارس، سمينار جغرافيائي جهان بيني سياست و محيط، دانشگاه تربيت مدرس و سمت، تهران 1371.
 37. وضعيت ژئوپليتيكي منطقه خليج فارس، سمينار بين المللي مسائل جغرافيائي جهان اسلام، تهران، دانشگاه امام حسين(ع) ، سال 1371.
 38. ژئواستراتژي ايران در جنگ جهاني دوم، هشتمين كنگرة جغرافيدانان ايران، دانشگاه اصفهان، اصفهان، 1371.
 39. ژئوپليتيك تنگة هرمز، سمينار سازمان جغرافيائي نيروهاي مسلح، تهران سال 1370.
 40. اهميت ژئواستراتژيك ايران در جنگهاي جهاني اول و دوم، 1370، كنفرانس شهريور 20، مؤسسه مطالعات فرهنگي، تهران، 1370.
 41. تنگة هرمز و اقتصاد منطقه اي خليج فارس، هفتمين كنگرة جغرافيدانان ايران، دانشگاه تهران، 1370.
 42. تنگة هرمز و الگوي فضائي حمل كالا و نفت در خليج فارس، سمينار مسائل حمل و نقل، تهران، وزارت راه و ترابري ـ دانشگاه تربيت مدرس، سال 1369.
 43. ضرورت اتخاذ استراتژي نهادي كردن نظام اجرائي كشور، كنگره نهادهاي انقلاب اسلامي، دانشگاه تهران (دانشكده فني) ، 1368.
 44. راه حل هاي مهاجرتهاي روستائي در ايران، سمينارمهاجرتهاي روستائي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1365.
ب) خارجی
 

1- Educational System in Iran, Seminar on Iranology (1) Lahore-Pakistan, 1995
2- Islamic Revolutions Foundations, Seminar on Iranology (2), Lahore-Pakistan, 1996
3- The necessity of Civilizational Dialogue for Global Peace and Security, Conference on Dialogue among Civilizations: Crossing the Divides, Pretoria University- South Africa, 24 October 2001
4- Indo- Iran Cultural Relations before the Islamic Period, The first Seminar on Indo- Iran Relation, 7th- 9th March 2000, University of Mumbai- India
5- Family Planning in Iran, 29th International Geographical Congress (IGU), August 2000 Seoul, South Korea
6- “Political and Social Participation in Iran”, First World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES), Germany, 8-13 Sep.2002
7- “Natural Insecurity and Deterrence of Development- Case Study: Iran”, IGU 2002 Regional Conference, South Africa (Durban), 4-7 August 2002.
8- “Behavioral Analysis of Iran, Afghanistan Boundary”, International Symposium on Modern Boundaries of Iran, London University (SOAS), 9-10 October 2002.
9- “Cultural Heritage Potential of Turkmenistan in Forming National Identity”, International Conference on: Historical and Cultural Heritage of the Peoples of Turkmenistan…., Ashgabat, 16-18 October 2002
10- “International Participation Pattern and Détente among Notions and States”, International Conference on Peace Education for Contemporary Concerns, Rajestan University, Jaipur- India, 5 Jan 2004
11- “ Dialogue among Civilizations as a new approach for International Relations”, International Symposium on the Future of life and the Future of our Civilization, Frankfurt University- Germany, 2-6 May 2005
12- “A Comparative Study on the Tourism Policies in Pre and Post Islamic Revolution in Iran”, IGU International Conference on Recent Trends in Tourism, Greifswald University- Germany, 20 June 2004
13- “A New Definition of Geopolitics”, 30th International Geographical Conference (IGU), Glasgow- England, August 2004
14- A Comparative Study on the Aims and output of Boundary Pass permission: Iran & Turkmenistan, RGS- IBG Annual International Conference 2005, Royal Geographical Society (RGS), London, 31 August 2005 (In Collaboration with Abbas Ahmadi)
15- The Position of the Religious Institutions in the State of the Islamic Republic of Iran, 29th ISSR International Conference, Leipzig, Germany, 2007/07/23-27 (In Collaboration with Dr.Zahra Ahmadi pour)
16- Modernism and Flexibility of Religious Laws: The Case of women’s rights in Iran, 29th ISSR International Conference, Leipzig, 2007/07/23-27 (In Collaboration with Maryam Omidi)
17- The World of Islam and the West, Annual International Conference of RGS-IBG 2007, London-UK, 28-31 August 2007 (In Collaboration with Dr.Zahra Ahmadi pour)
18- The Impact of Kurdish Self-Gov…, DAVO Congress 2008. Erfurt, Germany, October 2008.
19- Social Participation and Local Urban Development, First Eurasia Local Governments Congress, Turkey: Istanbul, 15-17 November 2008.
20- The New Challenges in Front of Spreading and Influence of Political Shiite in the Middle East. WOCMES 2010, Barcelona- Spain, 19-24 July 2010, (In Collaboration with Abbas Ahmadi)

بازدید کل: 574 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>