رساله های دکتری (PhD) مشاوره شده

 1. نقش قدرت منطقه‌اي در حل و فصل منازعات سرزميني، مورد: خليج‌فارس در دهه 1970، سال 1388، (دانشجو: حسين ربيعي). 
 2. ارزيابي پروژه شهر سالم و ارائه الگوي بهينه، مورد: شهر ري، سال 1385 ( دانشجو: رودابه فرهادي).
 3. ساختار ژئواستراتژيک ديپلماسي ايالات متحده آمريکا با تأکيد بر خاورميانه و ايران، سال 1384 ( دانشجو: يارمحمد باي)
 4. تحليل ژئوپليتيکي مرزهاي ايران و عراق به منظور تدوين الگوي استراتژيکي براي گسترش روابط دو کشور، سال 1383 ( دانشجو: غلامحسين نوده فراهاني)
 5. ارزيابي وتحليل نقش تعاونيهاي مسكن، سال 1382 ( دانشجو: اصغر شکرگزار چوري)
 6. تاثير نوسازي شهري بر ايجاد حّس لامكاني ـ مورد: تهران، سال 1382(دانشجو: جلال تبريزي)
 7. تحليل نقش جنسيت و مكان در تفاوت دسترسي به فرصتها، مورد: تهران، سال 1382(دانشجو: فروزنده پايدار)
 8. تحليل عوامل ژئوپليتيك افغانستان و تأثير آن بر امنيت ملي ايران، سال 1382(دانشجو: مجتبي شربتي)
 9. تحليل خلاءاستراتژي ژئوپليتيكي در مثلث ايران، افغانستان و پاكستان، سال 1382 (دانشجو: مرجان بديعي ازنداهي)
 10. تحليل نقش و جايگاه سازمانهاي عمران منطقه¬اي¬ـ مورد: سيستان، سال 1381 (دانشجو: علي حاجي نژاد)
 11. نقش هيدروژئوپليتيكي ايران ـ مورد: غرب و جنوب غرب ايران، سال 1380 (دانشجو: محمد اخباري)
 12. تحليل جغرافياي امنيتي تهران، سال 1380(دانشجو: سيد يحيي صفوي همامي)
 13. نقش نواحي بحراني در جهت گيري استراتژي ملّي ـ مورد: كردستان،سال 1377(دانشجو: حميدرضا محمدي)
 14. نقش نفت بر سياست در ايران، سال 1374(دانشجو: محمدباقر حشمت زاده)

بازدید کل: 606 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>