مقالات علمی چاپ شده در مجلات داخل و خارج

الف – فارسی

 1. نظريه ساختار ژئوپليتيکی در حال ظهور جهان، فصلنامه ژئوپليتيک، سال ششم، شماره 3، پاييز 1389
 2. تبيين الگوي نظري طراحي سازوکار همگرايي با رويکرد جغرافيايي سياسي انسانگرا، فصلنامه مطالعات ملي، سال 10، شماره 4، 1388، (مشترک با عطااله عبدي، زهرا احمدي‌پور و اکبر پرهيزکار).
 3. بررسي و تحليل نقش جمعيت در وزن ژئوپليتيکي ايران، فصلنامه مدرس علوم انساني، سال 13، شماره 1، 1388، (مشترک با علي ولي‌قلي‌زاده و زهرا احمدي‌پور).
 4. يک منطقه ژئوپليتيکي چگونه تحول مي‌يابد، فصلنامه بين‌المللي ژئوپليتيک، سال 6، شماره 1، 1389.
 5. کارکرد گفتمان ژئوپليتيکي دشمن خيالي، فصلنامه بين‌المللي ژئوپليتيک، سال 6، شماره 2، 1389، (مشترک با زهرا احمدي پور و رضا جنيدي).
 6. موانع و شيوه‌هاي بازدارنده تجديد حيات شيعه در جهان، فصلنامه شيعه‌شناسي، سال 8، شماره 3، 1389، (مشترک با سيدعباس احمدي).
 7. شاخص‌سازي مولفه‌هاي سياست و فضا در جغرافياي سياسي، فصلنامه پژوهش‌هاي جغرافيايي، سال 42، شماره 2، تابستان 1389، (مشترک با مصطفي قادري حاجت و زهرا احمدي‌پور).
 8. نقش تفاوت هاي مكاني در نگرش شهروندان نسبت به مشروعيت حكومت ديني؛ مطالعه موردي: تهران، فصلنامه ژئوپليتيك، سال چهارم، شماره دوم، تابستان 1387، (مشترك با مهدي پورطاهري و حسين ربيعي).
 9. تببين عوامل موثر در مكان گزيني پايتخت ها در ايران باستان، با اشاره به تاثيرات آن در تكوين هويت ملي؛ فصلنامه مطالعات ملي، سال دهم، شماره 3، بهار 1388،(زهرا احمدي پور، محمدرضا حافظ نيا، علي ولي قلي زاده).
 10. تبيين ژئوپليتيكي اثرگذاري انقلاب اسلامي بر سياسي شدن شيعيان، فصلنامه شيعه شناسي، سال هفتم، شماره 25، بهار 1388،(مشترك با سيدعباس احمدي).
 11. علائق ژئوپليتيکي ايران در آسياي مرکزي و فرصتهاي پيش رو. فصلنامه ژئوپليتيک. سال سوم، شماره 3، 1386. تهران. ( مشترک با دکتر محمودشمس دولت آبادي و دکتر محمد حسين افشردي).
 12. بررسي تطبيقي انجمنهاي محلي با شوراهاي اسلامي ( قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران). فصلنامه پژوهشنامه علوم سياسي. سال دوم، شماره 4، 1386. تهران.( مشترک با هادي ويسي)
 13. الگوي نظري طراحي راهبرد دفاعي مبتني بر عوامل ژئوپليتيکي. فصلنامه ژئوپليتيک. سال سوم، شماره دوم، 1386. (مشترک با دکتر غلامعلي رشيد. دکتر اکبر پرهيزکار. دکتر محمد حسين افشردي)
 14. تاثيرات اقتصادي و اجتماعي بازگشايي مرزها، نمونه موردي: بخش باجگيران در مرز ايران و ترکمنستان. تهران. فصلنامه پژوهش‌هاي جغرافياي انساني. سال چهلم، شماره 3، 1387. ( مشترک با دکتر زهرا احمدي پور و علي محمدپور)
 15. بررسي رابطه بين دسترسي به فرصت رياست‌جمهوري و توسعه زادگاه. تهران: فصلنامه مدرس علوم انساني، سال يازدهم، شماره يک، 1386. (مشترك با دکتر زهرا احمدي پور و ما‌شاءاله يوسفي هنومرور)
 16. تاثير جهاني شدن بر هويت ملي (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاههاي دولتي شهر تهران). تهران. فصلنامه ژئوپليتيک. سال دوم. شماره 3و4 1385. (مشترک با آقايان: دکتر مراد کاوياني راد. دکتر يدالله کريمي پور. دکتر مهدي طاهرخاني)
 17. دولت صفوي و هويت ايراني، تهران، فصلنامه مطالعات ملي، سال هشتم، شماره 4، 1386 (مشترک با آقاي علي ولي قلي زاده)
 18. نقش هويت قومي در همبستگي ملي. مورد: قوم بلوچ، اصفهان، مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان، سال بيستم، شماره 1، 1385 (مشترک با آقاي مراد کاوياني راد)
 19. ارزيابي معيارهاي مقبوليت حکومت ديني. مورد: تهران، فصلنامه مطالعات ملي، تهران، سال 7 شماره 4 ، زمستان 1385 ( مشترک با آقاي حسين ربيعي)
 20. تأثير خودگرداني کردهاي شمال عراق بر کشورهاي همسايه، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، مشهد، سال 21 (83)شماره 4 زمستان 1385
 21. طراحي مدل سنجش قدرت ملي کشورها، فصلنامه ژئوپليتيک، تهران سال دوم، شماره 2 تابستان 1385 ( مشترک با آقايان: دکتر هادي زرقاني، دکتر عبدالرضا رکن الدين افتخاري و خانم دکتر زهرا احمدي پور)
 22. هيدروپليتيک هيرمند و تأثير آن بر روابط سياسي ايران و افغانستان، فصلنامه مدرس علوم انساني، تهران، سال 10 ، شماره 2 ، تابستان 1385 ( مشترک با آقايان:دکتر پيروز مجتهدزاده و جعفر عليزاده)
 23. بررسي تطبيقي اهداف و عملکردهاي طرح پروانه گذر مرزي. مورد: مرز ايران و ترکمنستان، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، مشهد، سال 21 شماره 3 (82) تابستان 1385 (مشترک با آقاي سيد عباس احمدي). 
 24. تحليل ظرفيتهاي ژئوپليتيک سواحل جنوبشرق ايران در راستاي منافع ملي، فصلنامه جغرافيا و توسعه، زاهدان، سال سوم، شماره 6 ( مشترک با آقاي ابراهيم رومينا)
 25. قوميت وسازماندهي سياسي فضا. مورد شمالغرب ايران، فصلنامه ژئوپليتيک، تهران سال اول، شماره 2 زمستان 1384 ( مشترک با آقايان: دکتر محمد قصري، دکتر حميد احمدي و دکتر حسين حسيني)
 26. بررسي سياستهاي امارات متحده عربي نسبت به جزاير سه گانه جمهوري اسلامي ايران، فصلنامه سياست دفاعي، تهران، سال 13، شماره 51 ، تابستان 1384 (مشترک با آقاي سيد عبدالجليل رضوي)
 27. بازتاب فضايي تحول کارکردي مرزجلفا پس از فروپاشي شوروي، فصلنامه پژوهشهاي جغرافيايي، تهران، سال 37 شماره 53، پاييز 1384 ( مشترک با آقاي حسن رحيمي)
 28. تحول روابط ايران و عربستان و تأثير آن بر ژئوپليتيک خليج فارس، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، مشهد، سال 20 شماره 2 (77) تابستان 1384 (مشترک با آقاي ابراهيم رومينا). 
 29. ژئوپليتيک: يک بررسي فلسفي، فصلنامه ژئوپليتيک، تهران، سال اول شماره1 پاييز 1384
 30. بررسي نسبت بين احساس محلي گرايي و ملي گرايي. مورد تبريز، فصلنامه پژوهشهاي جغرافيايي، تهران، سال 37، شماره52 تابستان 1384 ( مشترک با آقاي عطاالله عبدي)
 31. ساختار نظام قدرت منطقه اي در آفريقا، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، مشهد، سال نوزدهم، شماره 4، زمستان 1383 ( مشترک با آقاي دکتر هادي اعظمي)
 32. تحليل کارکردي مرز بين المللي. مورد: مرز ايران و افغانستان، فصلنامه مدرس علوم انساني، تهران، سال هشتم، شماره 4، زمستان 1383
 33. بررسي تطبيقي بازتابهاي سياستهاي گردشگري در قبل و بعد از انقلاب اسلامي ـ مورد: بابلسر، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، مشهد، سال 18، شماره 4، زمستان 1382 (مشترك با آقاي عيسي رمضاني دارابي)
 34. تحليل مباني جغرافيايي قدرت ملّي ج.ا.ايران، فصلنامه علوم جغرافيايي، تهران، شماره1،پاييز 1382 (مشترك با خانمها دكتر زهرا احمدي پور و دكتر مرجان بديعي)
 35. گزارش بيست و نهمين كنگره بين المللي جغرافيا، فصلنامة مدرس علوم انساني، تهران، سال4، شماره3، پاييز1379
 36. نقش آفريني ژئو استراتژيك محور قفقازـ آسياي مركزي در رقابتهاي جهاني، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، شماره 40، زمستان 1381( با همکاري آقايان: جعفر عليزاده و محمد حيدري)
 37. رفتار سياسي قوم تركمن، فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه اصفهان، شماره 30 و 31، زمستان 1381 (مشترك با آقاي حسن پيردشتي)
 38. قابليتهاي ميراث فرهنگي تركمنستان در شكل دهي به هويت ملّي، فصلنامه مدرس، دانشگاه تربيت مدرس، شماره 29، تابستان 1382
 39. الگوي حاكم بر فرايندپيوستگي و گسستگي سرزميني در ايران، فصلنامه پژوهشهاي جغرافيايي، دانشگاه تهران، سال 35، شماره 45 (مشترك با آقاي هادي زرقاني)
 40. تحليل ژئوپليتيك قفقاز، بستري براي تدوين راهبرد سياست خارجي، فصلنامه پژوهشهاي جغرافيايي، دانشگاه تهران، سال34، شماره 42، بهار1381 (مشترك با آقاي دکتر محمدحسين افشردي)
 41. آب و تنشهاي اجتماعي و سياسي ـ مطالعه موردي: گناباد، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال‌17، شماره2 و 3، تابستان و پاييز1381 (مشترك با آقاي مهدي نيكبخت)
 42. گزارش همايش علمي روابط فرهنگي ـ تمدني ايران و آفريقا، فصلنامه مدرس، دانشگاه تربيت مدرس، دوره5، شماره 2،تابستان 1380.
 43. راهبرد توزيع فضايي قدرت سياسي در ايران از طريق توسعه نهادهاي محلي، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال16، تابستان1380، شماره61. (مشترك با آقاي دکترمحمدباقر قاليباف)
 44. تعريفي نو از ژئوپليتيك، فصلنامه تحقيقات جغرافيائي، زمستان1379، سال 15، شماره58 و 59، مشهد.
 45. تفاوتها و تعارضها در حوزة ژئوپليتيك خزر، فصلنامة مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، شمارة 27، پائيز1378- تهران دفتر مطالعات سياسي و بين المللي
 46. الگوي مناسب نظام بين الملل، فصلنامة دانشور،دانشگاه شاهد، سال هفتم، شمارة 25، پائيز1378
 47. روابط فرهنگي ايران و هند، قبل ازاسلام، فصلنامة تحقيقات جغرافيائي، شمارة بهار و تابستان 1378، سال 14 شماره 1 و2، مشهدـ همچنين فصلنامه قند پارسي، شماره 13« بهار 1378، مركز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي ج.ا.ايران ـ دهلي نو.
 48. قدرت و بسط فرهنگي در شبه قارة هند، فصلنامة دانشور، سال پنجم، شمارة 17، پائيز 1376، دانشگاه شاهد، تهران
 49. آراء ابن خلدون در زمينة آثار عوامل جغرافيائي بر انسان، فصلنامة مدرس« شمارة اول زمستان 1375، دانشگاه تربيت مدرس ـ تهران
 50. اجتماع تبليغي در رايوند، فصلنامة فرهنگ، شمارة23، سال ششم، پائيز1375، تهران
 51. موقعيت اجتماعي و اقتصادي پنجاب در پاكستان، فصلنامة تحقيقات جغرافيائي، شماره40، سال يازدهم، بهار 1375، مشهد
 52. نگاهي اجمالي به وضعيت جغرافيائي پاكستان، فصلنامة تحقيقات جغرافيائي، شماره 39، سال دهم، زمستان1374، مشهد
 53. تنگةهرمز و حقوق بين الملل درياها، مجلة رشد آموزش جغرافيا، شماره هاي 27، 28، 29-1370 و 1371
 54. مؤسسة جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران، مجلة رشدآموزش جغرافيا، شماره22، تابستان1369، تهران
 55. تفاوتهاي مكاني آموزش و پرورش در شهر تهران، مجلة اطلاعات علمي، سال سوم، شماره10، خرداد1367، تهران
 56. بررسي تحولات اكولوژيكي و زندگي در بخش مركزي شهر تهران، فصلنامة تحقيقات جغرافيايي، شمارة4« سال دوم، 1367، مشهد (مشترك با دكتر عبدالرضا رحماني فضلي)

تنگه هرمز، کدام استراتژی: بستن یا نبستن

‎حدود سه هفته است که در پرتو مناقشات بین‌المللی در زمینه تحریم اقتصادی ایران، بحث انسداد تنگه هرمز از سوی برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و به یک مسأله داغ بین‌المللی در محافل رسانه‌ای و سیاسی جهان تبدیل گردیده است. که این خود نشان از اهمیت استراتژیک تنگه هرمز در سرنوشت جهان دارد. 

طرح انسداد تنگه هرمز موضوع جدیدی نیست و در دهه 1360 هـ .ش(1980م) و در دوران جنگ عراق علیه ایران نیز از سوی برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح گردید که حساسیت‌ها و اقدامات بین‌المللی و منطقه‌ای را به‌همراه داشت. ‎با توجه به اهمیت موضوع در سرنوشت ایران و جهان، نویسنده را بر آن داشت تا نسبت به واکاوی اجمالی موضوع و بیان اثرات هر کدام از دو استراتژی بستن و یا نبستن تنگه هرمز بپردازد. ‎

 

بیشتر بدانید

خاطرات دوران کودکی

دکتر حافظ نيا از حيات پدرش چيزي را به خاطر نمي آورد. تنها صحنه اي که به ياد دارد احتمالاٌ مربوط به آخرين سال حياتش است و آن اينکه در حياط خانه اش در روستا او را مشغول انجام کارهای روزمره ديده بود.

خاطره ديگر اينکه در شهريور ماه 1340 در منزل خود شاهد ازدحام جمعيت بود و نمي دانست موضوع چيست و با بچه هاي هم سن و سال خود مشغول بازي بود. در حاليکه ازدحام مزبور مربوط به مراسم فوت پدرش بوده است!

بعد از مرگ پدرش او را نمي ديد و نمي دانست که فوت کرده است. بنابراين سراغ او را مي گرفت. به او مي گفتند که پدرت به تهران رفته است ( البته پدرش قبلاٌ براي درمان بيماري خود به تهران، مشهد و بيرجند سفر کرده بود). بنابراين هر روز عصر که ماشين روستا از شهر بيرجند به ده مي آمد به جاي ماشين مي رفت تا شايد پدرش از سفر برگردد و او را ببيند ولي خبري نمي شد. تقريباً بعد از حدود يک ماه که اين عمل تکرار شد فردي که يادش نيست که بود به او گفت پدرت مرده است و ديگر بر نمي گردد! اين خبر براي وي وحشتناک بود اما چاره اي نداشت و بايد در عالم کودکي(شش سالگي) با آن کنار مي آمد!؟

مادرش سرپرستي بچه ها را بر عهده گرفت. او به عنوان بچه بزرگتر شاهد درد و رنج، محروميت، تنگدستي و تنهائي مادرش بود. مادر او براي گذران زندگي و تأمين هزينه هاي خانواده به صنايع دستي روستايي روي آورد و به بافت حوله، قديفه و چادر شب (بٌقوَند) مشغول شد. تنگدستي و سختي هاي بيشمار زندگي او را کم حوصله کرده بود، بنابراين کمتر تحمل شرارتهاي ناچيز کودکانه را داشت. لذا براي ادب کردن آنها گاهي تظاهر به قهر مي کرد که اين حرکت براي بچه ها شديداً نگران کننده بود.