بحران کرونا و بازآفرینی نقش مرزهای بین المللی

بحران کرونا و بازآفرینی نقش مرزهای بین­ المللی

از:

دکتر محمدرضا حافظ­نیا؛ استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

ابراهیم احمدی؛ دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

بی­تردید بحران کرونا، ضمن یادآوری مفاهیم پایه در جغرافیای سیاسی (سرزمین، ملت، زیستگاه، حاکمیت، حکومت، امنیت، دولت، قلمرو، مرز و…)، با یادآوری نقش مرزها در دفاع از اصل امنیت ملی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال ملی، قلمرو آرایی و…، هشدار مجددی بود در جهت فلسفی اندیشی و نگرش عقلایی و واقع بینانه به هستی و کارکرد مرزها. اغراق نیست اگر بگوییم این بحران عامل خیزش مجدد مرزهای جغرافیای سیاسی در همه مقیاسها از محلی/ مکانی تا بین المللی بود.

 

 

بیشتر بدانید

راهبرد جغرافياي سياسي/ ژئوپلیتیکی حل بحران کرونا و بيماري هاي پاندميک

راهبرد جغرافياي سياسي/ ژئوپلیتیکی حل بحران کرونا و بيماري هاي پاندميک

از:

دکتر محمدرضا حافظ نيا، استاد جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس

دکتر ابراهيم رومينا، استاديار جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس

 

جهان از اواخر سال 2019 تا کنون، در تلاطم و نابسامانی ناشي از بيماري واگیر دار کرونا (COVID- 19) بسر می‌برد)  WTO. (1), 2020 (. ویروسي مخرب، که مي‌‌تواند درس‌‌آموخته‌‌هاي فراواني براي جهان آسيب‌‌پذير داشته باشد. در اندک زماني، مرزهاي جهاني را در نوردید و وارد ساير فضاهاي جغرافيايي و تمامی کشورهای جهان که متأثر از شبکه پیچیده و درهم‌تنیده اقتصادي، اجتماعي و کنش‌های فضايي بودند گرديد.

بیشتر بدانید

”آن دسته مفاهیم، نظریه ها و گزاره های علمی و معرفتی از ارزش و اعتبار تولیدی برخوردارند که محصول پژوهش علمی و یا ذهن مکاشفه ای خود نویسنده هستند و به جایی ارجاع یا رفرنس نداده اند. روایت محض و یا مونتاژ آثار علمی و معرفتی دیگران، هر چند بجای خود ارزشمند است، ولی تولید علم ناب محسوب نمی شود..“

– دکتر محمدرضا حافظ نیا

”نقد علمی، یعنی نقدی مستند و مستدل و منصفانه. بدین معنی که مغایرت ادعای گزاره ها و نظریه های علمی با واقعیتها و حقایق جهان را بطور مستند و مستدل و با رعایت بیطرفی بیان می کند و بدین ترتیب به تصحیح و تکامل علم و معرفت بشری کمک می نماید.“

– دکتر محمدرضا حافظ نیا

”چه خودکامگان بی خردی هستند آنهایی که بر من چنگ می اندازند. آنها نمی دانند که من سالهاست به این شیوه نادرست آنها خو گرفته ام. اینگونه افراد عرض خود می برند و زحمت دیگران می دارند و ره بجایی نیز نمی برند“

– دکتر محمدرضا حافظ نیا

”تجارب سیاسی/ اجتماعی بلند مدت من نشان می دهد که گاهی اوقات دلسوزی زیاد نتیجه معکوس دارد، زیرا افراد دردمند به شعور لازم نرسیده و از آن استقبال نمی کنند. برخی از مردم نیز در برابر دلسوزی زیاد از خود واکنش تند و خشن بروز می دهند. برخی از آنها نیز از دلسوزان طلبکار تر می شوند. تجربه به من آموخته است که دلسوزی باید متناسب با سطح شعور و ادراک نیاز، و ابراز تمایل افراد باشد“

– دکتر محمدرضا حافظ نیا