”تجارب سیاسی/ اجتماعی بلند مدت من نشان می دهد که گاهی اوقات دلسوزی زیاد نتیجه معکوس دارد، زیرا افراد دردمند به شعور لازم نرسیده و از آن استقبال نمی کنند. برخی از مردم نیز در برابر دلسوزی زیاد از خود واکنش تند و خشن بروز می دهند. برخی از آنها نیز از دلسوزان طلبکار تر می شوند. تجربه به من آموخته است که دلسوزی باید متناسب با سطح شعور و ادراک نیاز، و ابراز تمایل افراد باشد“

– دکتر محمدرضا حافظ نیا

بازدید کل: 430 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>