عضويت در كميته ها و شوراها ي علمي و دانشگاهی

 1. عضو کمِسيون تحقيق و توسعه شهرداری تهران ازسال 1387.
 2. عضو كارگروه بررسي صلاحيت هيات علمي علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، 1388.
 3. رئيس کميسيون برنامه ريزي جغرافياي سياسي از سال 1387.
 4. عضو كميته علوم انساني هيات مميزه دانشگاه تربيت مدرس از 23 مهر 1387 تا 1388
 5. سرپرست کميته برنامه ريزي جغرافيا در وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري از سال 1386
 6. عضو هيات مميزه در دانشگاه عالي دفاع ملي از سال 1384
 7. عضو هيأت مميزه در دانشگاه تربيت مدرس از سال 1379 تا 1384
 8. عضو و رئيس كميته علوم انساني هيأت مميزة دانشگاه تربيت مدرس، از سال 1377 تا 1384
 9. عضو شوراي تحقيقات مركز رسانه اي صدا و سيما ج.ا.ايران، 77-1376
 10. عضو كميتة تحصيلات تكميلي و شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده علوم انساني 1375 تا 1384
 11. عضو شوراي بخش جغرافيا و سنجش از راه دورـ دانشگاه تربيت مدرس از سال 1375 تا کنون
 12. عضو شوراي پژوهشي ـ دانشگاه تربيت مدرس 72-1370
 13. عضو شوراي دانشگاه تربيت مدرس 71-1370 و نيز از سال 1380 تا 1383 
 14. عضو كميته برنامه ريزي و شورايعالي تحقيقات كميتة امداد امام خميني (ره)ـ تهران از سال 1369 تا 1377
 15. عضو كميته تدوين كتب درسي رشتة جغرافيا در دانشگاههاـ سازمان مطالعه و تدوين كتب درسي دانشگاهها (سمت) از سال 1368 تا 1372
 16. عضو كميته برنامه ريزي آموزشي جغرافيا ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالي (72-1370)
 17. عضو و مسئول كميته پژوهشي جغرافياـ وزارت فرهنگ و آموزش عالي (72-1367)

خدمات علمی و فرهنگی

 1. عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی شورای گسترش آموزش عالی کشور (از ۱۳۸۹)
 2. رییس کمیسیون جغرافیای سیاسی وابسته به کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیا در وزارت علوم (از ۱۳۸۷)
 3. عضو کارگروه واژه گزینی جغرافیای سیاسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی (از ۱۳۸۸)
 4. رییس کمیته علمی همایش ملی جغرافیای سیاسی کاربردی (۱۳۹۰)
 5. عضو شورای گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس
 6. رييس انجمن ژئوپليتيک ايران (از بهمن 1389).
 7. تاسيس فصلنامه بين المللي ژئوپليتيک وابسته به انجمن ژئوپليتيک ايران با همکاري تعدادي از اساتيد جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک ( سال 1382 )
 8. تأسيس انجمن ژئوپليتيک ايران با همکاري تعدادي از اساتيد جغرافياي سياسي (سال 1381 ).
 9. بنيانگذار مرکز مطالعات آفريقا در دانشگاه تربيت مدرس ( سال 1378 ه. ش)
 10. رئيس كميته تخصصي علوم انساني چهارمين و پنجمين جشنواره جوان خوارزمي (1381،1382)
 11. مدير گروه ژئوپليتيک در مرکز مطالعات آفريقا از 1380 تا 1384 ه. ش 
 12. دبير همايش تحولات ژئوپليتيكي آفريقا در آغاز هزاره جديد، دانشگاه تربيت مدرس، آذرماه 1383
 13. صاحب امتياز و مدير مسؤل نشرية دو هفته نامه پيام شرق (محلي ـ خراسان)، سال 1376
 14. دريافت لوح يادبود دومين جشنواره مطبوعات کشور
 15. عضو هيأت تحريريه ماهنامة پاسداراسلام ـ قم ـ دفتر تبليغات اسلامي، سال 71-1366
 16. دبير كنفرانس علمي بررسي افكار و انديشه هاي امام خميني (ره) خانة فرهنگ ج.ا.ايران ـ لاهور، سال 1373
 17. داور طرحهاي جشنوارة خوارزمي در سال 1382 و 1383
 18. بنيانگذار، سردبير و عضو هيأت تحريرية فصلنامة ايرانشناسي، اردو و انگليسي، نمايندگي فرهنگي ج.ا.ايران در لاهور پاكستان، سال 1373
 19. عضو گروه كار برنامه ريزي بخش تحقيقات برنامة دوم، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، سال 1371
 20. عضو هيأت داوران جشنوارة خوارزمي (علوم انساني)، سال 1371
 21. عضو هيأت داوران كتاب سال جغرافيا، سال 1371
 22. عضو هيأت داوران كنفرانس برنامه ريزي و توسعه (سازمان برنامه و بودجه)، سال 1371
 23. مسؤل كميتة آموزش كنگره مسائل فرهنگي آسياي ميانه، يونسكو، آذر سال 1371
 24. مسؤل گروه كار طرحها و تحقيقات بخش نظامي ـ امنيتي ـ شورايعالي پژوهشهاي علمي كشور، سال 72-1371
 25. معاون پژوهشي دانشكدة علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، سال 72-1370
 26. مشاور پژوهشي رئيس دانشگاه تربيت مدرس، سال 71-1370
 27. مدير گروه جغرافيا در دانشگاه تربيت مدرس، سال 1375 تا 1377
 28. عضو كميته ترفيع و ارتقاء دانشكدة علوم انساني، سال 72-1371
 29. دبير سمينار جغرافيائي جهان بيني سياست و محيط، سمت و دانشگاه تربيت مدرس، ، سال 1371
 30. دبير سمينار بررسي تحليلي مهاجرتهاي روستائي در ايران، دانشگاه تربيت مدرس، سال 1365
 31. دبير سمينار مسائل و تنگناهاي پژوهشي جغرافيا در كشور، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، سال 1370
 32. دبير سمينار ماهيت و قلمرو علم جغرافيا، در سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها، “سمت” سال 1369
 33. دبير همايش بين المللي روابط فرهنگي ـ تمدني ايران و آفريقا، دانشگاه تربيت مدرس ارديبهشت، 1380
 34. بنيانگذار و دبير گردهمائي هاي فارغ التحصيلان دانشگاه تربيت مدرس (سه گردهمايي)، سالهاي 70 و 69 و 1368

سفرهای علمی

سفرهای علمی

 1. ارائه مقاله در کنگره حکومتهاي محلي اوراسيا  (استانبول، ترکیه 1390)
 2. ارائه مقاله در كنگره جهاني مطالعات خاورميانه(WOCMES) (بارسلونا، اسپانیا 1389)
 3. ارائه مقاله در سمپوزيوم علمي و نيز امضا تفاهم همکاريهاي دوجانبه بين انجمن هاي ژئوپليتيک ايران و روماني (بخارست، رومانی 1386)
 4. فرصت مطالعاتي (پاریس، فرانسه و ماینز، آلمان 1384)
 5. ارائه مقاله در کنفرانس بين المللي RGS & IBG  (لندن، انگلستان 1384) و نيز ارائه مقاله در سمپوزيم مرزهاي ايران (لندن، انگلستان1381)
 6. ارائه مقاله در كنگره اتحاديه بين المللي جغرافيا (IGU) ( دوربان، آفریقای جنوبی 1381)
 7. ارائه مقاله در اولين كنگره جهاني مطالعات خاورميانه در دانشگاه گوتنبرگ (ماینز، آلمان 1381)
 8. سمپوزيوم بين المللي در دانشگاه فرانکفورت، کنفرانس بين المللي IGU در دانشگاه گريسفوالد، دوره فرصت مطالعاتي، کنفرانس بين المللي جامعه شناسي اديان در دانشگاه لايپزيگ، کنفرانس DAVO در دانشگاه ارفورت (آلمان، 1381 تا 1387)
 9. ارائه مقاله در كنفرانس علمي دانشگاه پرتوريا (پرتوريا، آفریقای جنوبی 1380)
 10. ارائه مقاله در بيست و نهمين كنگره جغرافيدانان جهان( سئول، کره جنوبی 1379)
 11. شركت در سمپوزيم فرهنگي كشورهاي دی 8 (D8) (اسلام آباد، پاکستان 1378)
 12. گردش علمی به همراه دانشجویان (ترکمنستان، 1372 و نخجوان، آذربایجان 1376)
 13. تحقيقات علمي از طرف دانشگاه تربيت مدرس (امارات متحده عربی و پاکستان 1369)

و شرکت در سایر کنفرانسهای علمی بین المللی ( تایلند 1389،  فرانسه 1390، ترکمنستان 1381، هند 1372 تا 1382)

ماموریت های اداری

 1. مأموريت اداري بهمراه وزير امور خارجه و بازديد از دانشگاه نايروبي (کنیا 1379) 
 2. مأموريت اداري براي بررسيهاي فرهنگي و بازديد از مؤسسات فرهنگي و مراكز علمي (ترکیه 1376، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و تاجيكستان 1377، ترکمنستان، ازبكستان، قزاقستان و قرقيزستان1378)
 3. مأموريت ثابت از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بعنوان وابستة فرهنگی ايران در لاهور (1372 تا 1376)
 4. مأموريت اداري از طرف وزارت آموزش و پرورش (ژاپن 1364)

مسئولیت های اجرایی

 1. سرپرست کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، از سال ۱۳۸۷
 2. مشاور شهردار تهران در امور مديريت راهبردی از سال 1387
 3. رئيس مركز مطالعات آفريقاـ دانشگاه تربيت مدرس، از سال 1378 تا 1383
 4. مدير كل فرهنگي آسيا و اقيانوسيه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، سال 1377 تا 1379 
 5. مشاور برنامه ريزي و پژوهشي رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، سال 76-1375
 6. رئيس خانة فرهنگ جمهوري اسلامي ايران ـ لاهور پاكستان، سال 75-1372
 7. معاون پژوهشي سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)، 72-1367
 8. مدير كل آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش، سال 67-1364
 9. مشاور نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش، سال64-1363
 10. معاون سياسي و اداري و سرپرست موقت استانداري ايلام، سال 3-1362
 11. فرماندار (شهرستانهاي بجنورد و تربت حيدريه)، سال 62-1359
 12. دبير و مسئول دبيرستان دولت آبادـ بخش زاوه ـ شهرستان تربت حيدريه، سال 59-1358

سایر خدمات علمی – اجرایی

 

 

 عضويت در كميته­ها و شوراها

 

1- عضو كميته برنامه­ريزي آموزشي جغرافيا­ وزارت فرهنگ و آموزش عالي (72-1370)

 

2- عضو و مسئول كميته پژوهشي جغرافياـ وزارت فرهنگ و آموزش عالي (72-1367)

 

3- عضو كميته تدوین كتب درسي رشته جغرافيا در دانشگاههاـ سازمان مطالعه و تدوين كتب درسي دانشگاهها (سمت) از سال 1368 تا 1372

 

4- عضو كميته برنامه­ريزي و شورايعالي تحقيقات كميته امداد امام­خميني (ره)ـ تهران از سال 1369 تا 1377

 

5- عضو شوراي دانشگاه تربيت مدرس 71-1370 و نيز از سال 1380 تا 1383

 

6- عضو شوراي پژوهش­ دانشگاه تربيت مدرس 72-1370

 

7- عضو شوراي بخش جغرافيا و سنجش از راه دورـ دانشگاه تربيت مدرس 1375 تا 1384

 

8- عضو كميتة تحصيلات تكميلي و شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده علوم انساني 1375 تا 1384

 

9- عضو شوراي تحقيقات مركز رسانه اي صدا و سيما ج.ا.ايران، 77-1376

 

10- عضو و رئيس كميته علوم انساني هيأت مميزه دانشگاه تربيت مدرس، از سال 1377 تا 1384

 

11- عضو هيأت مميزه در دانشگاه تربيت مدرس از سال 1379 تا 1384

 

خدمات علمی و فرهنگی

 

1-  معاون پژوهشی دانشكده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، سال 72-1370

 

2-  مشاور پژوهشی رئیس دانشگاه تربیت مدرس، سال 71-1370

 

3-  مدیر گروه جغرافیا در دانشگاه تربیت مدرس، سال 1375 تا 1377

 

4- عضو كمیته ترفیع و ارتقاء دانشكده علوم انسانی، سال 72-1371

 

5-  دبیر سمینار جغرافیائی جهان­بینی، سیاست و محیط، سمت و دانشگاه تربیت مدرس، سال 1371

 

6- دبیر سمینار بررسی تحلیلی مهاجرتهای روستائی در ایران دانشگاه تربیت مدرس، سال 1365

 

7- دبیر سمینار مسائل و تنگناهای پژوهشی جغرافیا در كشور، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سال 1370

 

8- دبیر سمینار ماهیت و قلمرو علم جغرافیا، در سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها، سال 1369

 

9- دبیر همیش بین­المللی روابط فرهنگی­ـ تمدنی ایران و آفریقا، دانشگاه تربیت مدرس اردیبهشت، 1380

 

10- بنیانگذار و دبیر گردهمائی فارغ­التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس (سه گردهمایی)، سالهای 70 و 69 و 1368

 

11- مسؤل گروه كار طرحها و تحقیقات بخش نظامی­ امنیتی­ شورایعالی پژوهشهای علمی كشور، سال 72-1371

 

12- مسؤل كمیته آموزش كنگره مسائل فرهنگی آسیای میانه، یونسكو، آذر سال 1371

 

13- عضو هیأت داوران كنفرانس برنامه­ریزی و توسعه (سازمان برنامه و بودجه)، سال 1371

 

14- عضو هیأت داوران كتاب سال جغرافیا، سال 1371

 

15- عضو هیأت داوران جشنواره خوارزمی (علوم انسانی)، سال 1371

 

16- عضو گروه كار برنامه ریزی بخش تحقیقات برنامه دوم، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سال 1371

 

17- بنیانگذار، سردبیر و عضو هیأت تحریریه فصلنامه یرانشناسی، اردو و انگلیسی، نمایندگی فرهنگی ج.ا.یران در لاهور پاكستان، سال 1373

 

18- داور طرح های جشنواره خوارزمی در سال 1382 و 1383

 

19- دبیر كنفرانس علمی بررسی افكار و اندیشه های امام خمینی (ره) خانه فرهنگ ج.ا.یران­ـ لاهور، سال 1373

 

20- عضو هیأت تحریریه ماهنامه پاسداراسلام­ قم­ دفتر تبلیغات اسلامی، سال 71-1366

 

21- دریافت لوح یادبود دومین جشنواره مطبوعات کشور

 

22- صاحب امتیاز و مدیر مسؤل نشریه دو هفته نامه پیام شرق (محلی­ خراسان)، سال 1376

 

23- دبیر همیش تحولات ژئوپلیتیكی آفریقا در آغاز هزاره جدید، دانشگاه تربیت مدرس، آذرماه 1383

 

24- مدیر گروه ژئوپلیتیک در مرکز مطالعات آفریقا از 1380 تا 1384 ه. ش

 

25- رئیس كمیته تخصصی علوم انسانی چهارمین و پنجمین جشنواره جوان خوارزمی (1381،1382)

 

26- بنیانگذار مرکز مطالعات آفریقا در دانشگاه تربیت مدرس ( سال 1378 ه. ش)

 

27- تأسیس انجمن ژئوپلیتیک ایران و نیز فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، با همکاری تعدادی از اساتید جغرافیای سیاسی ایران (سال 1381 ه. ش).

سردبیری و عضویت در تحریریه فصلنامه های علمی- پژوهشی

 1. سردبير و عضو هيأت تحريريه فصلنامه بين المللي ژئوپليتيك (انجمن ژئوپليتيك ايران)
 2. سردبير و عضو هيأت تحريريه فصلنامة مطالعات ملّي (موسسه مطالعات ملّي) تا سال ۱۳۹۰
 3. سردبير و عضو هيات تحريريه فصلنامه مدرس علوم انساني- برنامه ريزي و آمايش فضا (دانشگاه تربيت مدرس)
 4. عضو هيأت تحريرية فصلنامه پژوهشهاي جغرافياي انساني (دانشگاه تهران)
 5. عضو هيأت تحريرية فصلنامه تحقيقات جغرافيائي (مشهد/ اصفهان)
 6. عضو هيأت تحريرية فصلنامه علوم انساني (دانشگاه اصفهان)
 7. عضو هيأت تحريرية فصلنامه مطالعات جغرافيائي (دانشگاه تربيت معلم سبزوار)
 8. عضو هيات تحريريه فصلنامه بين الملليJournal of Applied Sciences      
 9. عضو هيات تحريريه فصلنامه بين المللي Research Journal of Social Sciences 
 10. عضو هيات تحريريه فصلنامه Geopolitica (انجمن ژئوپليتيک روماني)
 11. عضو هيات تحريريه فصلنامه The International Journal of Humanities 

پایان نامه های کارشناسی ارشد مشاوره شده

 1. موانع الحاق کرکوک به دولت منطقه ای کردستان عراق، 15/10/1389، (دانشجو: محمود مبارک شاهی).
 2. تحليل ژئوپليتيکي سياست خارجي روسيه در رابطه با مساله هسته‌اي ايران از سال 2000 تا 2008، سال 1388، (دانشجو: احمد رشيدي‌نژاد).
 3. تحليل حوزه‌هاي انتخاباتي استان گلستان بعد از انقلاب اسلامي، سال 1389، (دانشجو: عبدالوهاب خجم‌لي). 
 4. ارزيابي نقش شوراي محلي(شوراي اسلامي شهر) در نظام اجرايي كشور؛ نمونه موردي: شوراي اسلامي شهر شيراز، سال 1388، (دانشجو: حشمت كشاورزي).
 5.  بررسي و تعيين نقش هر يک از استانهاي کشور در قدرت ملي، سال 1388. ( سيد محمد جواد احمدي ).
 6. تحليل عوامل موثر بر ارتقاء سطوح تقسيمات کشوري، مورد: استان فارس، سال 1387. ( دانشجو: قاسم قنبري ).
 7. تحليل فضائي – امنيتي خطوط انتقال انرژي در ايران، سال 1387. ( دانشجو: حميد مستجابي سرهنگي ).
 8.  تاثير ارتقاء سطح سياسي بر گسترش توريسم، سال 1387. (دانشجو: منصور رحمتي)
 9. تاثير الگوي تقسيمات كشوري بر توسعه فضاي جغرافيايي، سال1387.(دانشجو: عزيز‌اله قنبري)
 10. تبيين عوامل موثر در مكان‌گزيني پايتخت‌ها در ايران، سال 1387. (دانشجو: علي ولي‌قلي‌زاده)
 11. تحليل ژئوپليتيکي روابط ايران و آمريکا پس از انقلاب اسلامي، سال 1385 (دانشجو: علي صادقي)
 12. تفکر ژئواکونومي قرن 21 و تآثير آن بر امنيت ملي ج. ا.ايران. مورد انتقال گاز ايران به هند، سال 1385(دانشجو: هادي ويسي)
 13. نقش تمايلات قومي در مشارکت سياسي. مورد: استان خوزستان، سال 1384(دانشجو: محمدرضا محمد هيودي)
 14. بررسي چالشهاي جغرافيايي موثر در توسعه روابط ايران و افغانستان، سال 1384( دانشجو: داريوش اميري نيا)
 15. نگرش سنجي بازتابهاي سياسي ـ اجتماعي انتقال آب كارون، سال 1383(دانشجو: لطف الله صفايي)
 16. بررسي ميزان مشاركت اقوام در مديريت سياسي كشور ايران، سال 1382( دانشجو: محمدرضا نعمتي)
 17. عوامل واگرايي فرهنگي در بلوچستان ايران، سال 1381 (دانشجو: مصطفي عبداللهي)
 18. روند تمركز نظام سياسي در ايران، سال 1381(دانشجو: علي پاک مهر)
 19. بازگشائي مرزها و تأثير آن بر مناطق مرزي ـ مورد: باجگيران، سال 1381(دانشجو: علي محمدپورفيلشور)
 20. اروندرود و تأثير آن بر مناسبات ايران و عراق، سال 1380( دانشجو: علي سعادت بخش)
 21. ارزيابي آثار طرحهاي كميتة امداد امام خميني در توسعة روستايي، سال 1379(دانشجو: حجت اله شرفي)
 22. تحليل الگوي تقسيمات كشوري شمال خراسان ـ مورد: اسفراين، سال 1378(دانشجو: محمد مهدي هوشيار)
 23. تحليل ژئوپليتيكي ناحيه بحراني كردستان، سال 1373( دانشجو: حميدرضا محمدي)
 24. بررسي راههاي توسعه شهرستان بيرجند با تكيه بر موانع اجتماعي آن، سال 1372(دانشجو: سيد حسن قاليباف)
 25. تحليل عملكرد فضائي ـ مكاني شهر بيرجند و تعيين حوزه نفوذ آن، سال 1371(دانشجو: حسينعلي برزگران)

پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده

 1. تبيين بنيادهای علت وجودی و بقای کشور- مورد: ايران، 15/10/1389، (دانشجو: ابوالفضل کاتب کاوندی).
 2. تحول ناسيوناليسم در پرتو انقلاب ايدئولوژيک ديني، مورد: ايران، سال 1389، (دانشجو: بهروز بوجاني).
 3. تبيين رابطه ژئوپليتيک و اقتصاد، سال 1389، (دانشجو: ابوطالب طهماسب‌پور). 
 4. نقش فضاي جغرافيايي در رقابت قدرت‌ها، مورد: آسياي مرکزي. سال 1389، (دانشجو: مهدي کريمي سلطان‌احمدي). 
 5. بررسي رابطه سيستم سياسي بسيط(تك ساخت) با همبستگي ملي، سال 1388، (دانشجو: رضا اللهوردي). 
 6. سياست دولت و مناسبت هاي بين قومي – مورد: قوم بلوچ و سيستاني، سال 1388.(دانشجو: سيد سلمان حسيني).  
 7. قابليت سنجي فناوري اطلاعات (IT ) در احياء دموکراسي مستقيم، سال 1388. ( دانشجو: رضا ملاحسيني اردکاني ). 
 8. شاخص سازي مولفه هاي سياست و فضا در جغرافياي سياسي، سال 1388. ( دانشجو: مصطفي قادري حاجت ).
 9. بررسي تطبيقي تاثير ايدئولوژي و سياست بر توسعه توريسم. مورد: کيش و دبي، سال 1378. ( دانشجو: ناجيه نيسي).
 10. بررسي تطبيقي الگوي خودگرداني در كردستان عراق، سال 1387. (دانشجو: ريباز قرباني‌نژاد)
 11. بررسي الگوي دوگانه مديريت سياسي فضا بر كاركرد مناطق آزاد: مورد: كيش، سال 1387. (دانشجو: كاظم ذوقي باراني)
 12. تبيين تعارضات ژئوپليتيكي بين اسلام و غرب، سال 1387 (دانشجو: احسان لشكري تفرشي)
 13. بررسي تحول مفهوم مرز در دوران معاصر، سال 1387. (دانشجو: محسن جان‌پرور)
 14. تحليل رفتار سياسي قوم کرد، مورد: شمال خراسان، سال 1386. (دانشجو: اعظم سرداري)
 15. سياستهاي امنيت ملي کشور امارات متحده عربي نسبت به جزاير سه گانه در خليج فارس، سال 1384( دانشجو: سيد عبد الجليل رضوي)
 16. الگوي تحولات گذار سياسي پس از انقلابات: مورد انقلاب اسلامي، سال 1384 (دانشجو: ابراهيم رومينا)
 17. تحليل ژئوپليتيکي عدم شکل گيري پيمان امنيت جمعي در منطقه خليج فارس، سال 1384 (دانشجو: عباس معتمد)
 18. بررسي تطبيقي رابطة بين دسترسي به فرصتهاي سياسي و توسعة مكاني¬ـ مورد: يزد و كرمان، سال 1383 ( دانشجو: ماشاء الله يوسفي هنومرور)
 19. معيارهاي مقبوليت حكومت ديني ـ مورد: تهران، سال 1383 (دانشجو: حسين ربيعي)
 20. بررسي تطبيقي اهداف و عملكرد پروانه گذر مرزي¬ـ مورد: مرز ايران و تركمنستان، سال 1383 ( دانشجو: سيد عباس احمدي)
 21. بازتاب محلّي الگوهاي جهاني ـ مورد: فمنيسم در ايران، سال 1383( دانشجو مريم اميدي)
 22. هيدروپليتيك هيرمند و تأثير آن بر روابط سياسي ايران و افغانستان، سال 1383( دانشجو: جعفر عليزاده)
 23. بررسي تطبيقي بازتابهاي فضائي سياستهاي جذب توريسم در قبل و بعد از انقلاب اسلامي ـ مورد: بابلسر، سال 1382(دانشجو: عيسي رمضاني)
 24. اهميت امنيتي و استراتژيكي چابهار براي ايران، سال 1382( دانشجو: معصومه شمشير پناه)
 25. ژئوپليتيك شيعه در خليج فارس، سال 1382( دانشجو: سيد محمد علي حسيني تبار)
 26. بررسي نسبت بين محلي گرائي و ملّي گرائي ـ مورد: تبريز، سال 1381(دانشجو: عطاالله عبدي)
 27. بازتاب فضائي تحول كاركرد مرزـ مورد: جلفا،  سال 1381(دانشجو: حسن رحيمي)
 28. تحليل ژئوپليتيكي روابط ايران و تركيه، سال 1381 (دانشجو : رضا کرمي فرد)
 29. زمينه هاي همگرائي و واگرائي كشورهاي خليج فارس، سال 1380(دانشجو: عبدا… فراهاني)
 30. رفتار سياسي قوم تركمن، سال 1380 ( دانشجو حسن پيردشتي)
 31. تحليل كاركرد امنيتي مرز شرقي ايران ـ مورد: خراسان، سال 1380(دانشجو: هادي زرقاني) 
 32. بررسي نقش هويت قومي در اتحاد ملّي ـ مورد: قوم بلوچ، سال 1380(دانشجو: مراد کاوياني راد)
 33. استراتژي آمريكا در درياي خزر و تأثير آن بر ايران، سال1379 ( دانشجو: محمدرضا منتظرين)
 34. بحران آب و تنشهاي سياسي و اجتماعي ـ مورد: گناباد ، سال 1379(دانشجو: مهدي نيکبخت)
 35. بررسي عوامل تداوم بحران در افغانستان، سال 1379(دانشجو : رضا پرواز)

رساله های دکتری (PhD) مشاوره شده

 1. نقش قدرت منطقه‌اي در حل و فصل منازعات سرزميني، مورد: خليج‌فارس در دهه 1970، سال 1388، (دانشجو: حسين ربيعي). 
 2. ارزيابي پروژه شهر سالم و ارائه الگوي بهينه، مورد: شهر ري، سال 1385 ( دانشجو: رودابه فرهادي).
 3. ساختار ژئواستراتژيک ديپلماسي ايالات متحده آمريکا با تأکيد بر خاورميانه و ايران، سال 1384 ( دانشجو: يارمحمد باي)
 4. تحليل ژئوپليتيکي مرزهاي ايران و عراق به منظور تدوين الگوي استراتژيکي براي گسترش روابط دو کشور، سال 1383 ( دانشجو: غلامحسين نوده فراهاني)
 5. ارزيابي وتحليل نقش تعاونيهاي مسكن، سال 1382 ( دانشجو: اصغر شکرگزار چوري)
 6. تاثير نوسازي شهري بر ايجاد حّس لامكاني ـ مورد: تهران، سال 1382(دانشجو: جلال تبريزي)
 7. تحليل نقش جنسيت و مكان در تفاوت دسترسي به فرصتها، مورد: تهران، سال 1382(دانشجو: فروزنده پايدار)
 8. تحليل عوامل ژئوپليتيك افغانستان و تأثير آن بر امنيت ملي ايران، سال 1382(دانشجو: مجتبي شربتي)
 9. تحليل خلاءاستراتژي ژئوپليتيكي در مثلث ايران، افغانستان و پاكستان، سال 1382 (دانشجو: مرجان بديعي ازنداهي)
 10. تحليل نقش و جايگاه سازمانهاي عمران منطقه¬اي¬ـ مورد: سيستان، سال 1381 (دانشجو: علي حاجي نژاد)
 11. نقش هيدروژئوپليتيكي ايران ـ مورد: غرب و جنوب غرب ايران، سال 1380 (دانشجو: محمد اخباري)
 12. تحليل جغرافياي امنيتي تهران، سال 1380(دانشجو: سيد يحيي صفوي همامي)
 13. نقش نواحي بحراني در جهت گيري استراتژي ملّي ـ مورد: كردستان،سال 1377(دانشجو: حميدرضا محمدي)
 14. نقش نفت بر سياست در ايران، سال 1374(دانشجو: محمدباقر حشمت زاده)

رساله های دکتری (PhD) راهنمایی شده

 1.  آسيب شناسی دولت محلی- مطالعه موردی: شوراهای اسلامی کلان شهرهای ايران، 13/10/1389، (دانشجو: هادی ويسی).
 2. تدوين الگوي مكان يابي نيروگاههاي حرارتي كشور به منظور كاهش تهديدات، سال 1389، (دانشجو: سعيد شکري پور).
 3.  بررسي سياست هاي قومي در كشورهاي چندقومي و ارائه الگوي بهينه، مورد: آذربايجان و كردستان ايران، سال 1389، (دانشجو: عطااله عبدي). 
 4. طراحي الگوي نظري آمايش سرزمين با اعمال اصول پدافند غيرعامل، سال 1388، (دانشجو: غلامرضا جلالي).
 5. مذهب و گسترش حوزه نفوذ؛ مورد: ايران و مذهب شيعه، سال 21/6/1388، (دانشجو: سيد عباس احمدي).
 6. علائق ژئوپليتيک و راهبرد ملي، مورد: ايران نسبت به آسياي مرکزي، سال 1387. ( دانشجو: سيد محمود رضا شمس دولت آبادي ).
 7. تاثير نفوذ نظامي آمريکا در حوزه خزر، سال 1387، (دانشجو: محمد عرب سرهنگي)
 8. الگوي مطلوب نظام شهري افغانستان، سال 1387. (دانشجو: حسن عبدالهي)
 9. نقش عوامل ژئوپليتيک در تدوين راهبرد دفاعي، مورد: ايران نسبت به عراق، سال 1386. (دانشجو: غلامعلي رشيد)
 10. جهاني شدن و تأثير آن بر علائق ملي، مورد: دانشجويان دانشگاههاي تهران، سال 1385 (دانشجو: مراد کاوياني راد)
 11. ارزيابي عوامل و متغيرهاي موثر بر قدرت ملي و طراحي مدل سنجش قدرت ملي کشورها، سال 1385 (دانشجو: سيد هادي زرقاني)
 12. تقسيمات کشوري و تعامل قوميتها در راستاي امنيت ملي ، سال 1384 (دانشجو: محمد قصري)
 13. تحليل ژئوپليتيکي مناسبات ايران وآفريقاي جنوبي، سال 1384 (دانشجو: سيد علي شريفي ساداتي)
 14. بررسي و تحليل نقش بسيج در برقراري امنيت داخلي، سال 1383 (دانشجو: محسن آريا پور)
 15. بررسي تأثير ژئوپليتيك پاكستان بر ايران، سال  1382(دانشجو: محمد بيگلري)
 16. الگويابي نظام قدرت در آفريقا، سال 1383 (دانشجو: هادي اعظمي)
 17. بررسي تحولات ژئوپليتيكي دهة پاياني قرن بيستم و تأثير آن بر ايران، سال 1381(دانشجو: محمد حيدري) 
 18. موانع همگرائي بين ايران و آذربايجان و تأثير آن بر امنيت ملّي ايران، سال 1381 ( دانشجو: عباس مهري)
 19. بررسي تحليلي سير تكوين نهادهاي محلي در ايران، سال 1380 (دانشجو: محمدباقر قاليباف)
 20. تحليل ژئوپليتيكي سياست خارجي ايران در منطقه قفقاز، سال 1380(دانشجو: محمد حسين افشردي)

مقالات متنوع در نشریات و روزنامه ها

 1. بررسي وضعيت جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک در ايران، فصلنامه علوم سياسي، شماره 30، 1385. (انتشار مجدد در 29/6/85 www.farsnews.com )
 2. تحليل ژئوپليتيكي شكل گيري نظام سياسي، فصلنامه توسعه افغانستان، تهران، سال دهم، شماره 6، بهار 01382
 3. بررسي عامليت ژئوپليتيك بر ساختار اردوي ملّي (ارتش ملّي)، فصلنامه توسعه افغانستان، تهران، سال اول، شماره4، زمستان1381
 4. موقعيت فرهنگي – اجتماعي لاهور، مجله چشم انداز، شماره 6 تهران 1376
 5. بررسي و تحليل نظري برخورد تمدنها، مجله تربيت، وزارت آموزش و پرورش، شماره12، آبان 1379
 6. چالشهاي ژئوپليتيكي گفتگوي تمدنها، مجله گزارش گفتگو (مركز بين المللي گفتگوي تمدنها)، شماره21، بهمن 1380
 7. ارزيابي اثربخشي پاراديم گفتگوي تمدنها در روابط بين الملل، مجله گزارش گفتگو،سال اول، شماره 14، آبان 1380
 8. نكته: كل مقالات چاپ شده در ماهنامة پاسدار اسلام از سال1363 تا اسفند 1378 مجموعاً 121 مورد مي باشد
 9. مقالات متفرقه درخصوص مسائل ژئوپليتيكي كشمير، كوزوو، انقلاب اسلامي، اندونزي، چچن و غيره 7 مورد
 10. مأموريتهاي رئيس جمهور آينده(1و2)، روزنامة اطلاعات 18 و 25 ديماه 1375
 11. موانع و استراتژيهاي توسعه جنوب خراسان ـ 4 قسمت، دوهفتة نامه پيام شرق، شمار1، 4 سال 1376
 12. مسائل آمريكا، مجلة پاسدار اسلام ـ قم ـ 6 قسمت، شروع از سال1376
 13. مسائل افغانستان، مجلة پاسدار اسلام ـ قم ـ 6 قسمت، شروع از سال 1375
 14. مسائل پاكستان، مجلة پاسدار اسلام ـ قم ـ 4 قسمت، شروع از سال 1374
 15. فروپاشي اتحاد شوروي ـ مجلة پاسدار اسلام ـ قم ـ 4 قسمت، شروع از سال1372
 16. مسائل قفقازـ مجلة پاسدار اسلام ـ قم ـ 4 قسمت، شروع از سال1372
 17. نظرية اتحاد آسيايي ، مجلة پاسدار اسلام ـ قم ـ 5 قسمت، شروع از سال 1372
 18. نگاهي به بحران كشمير، مجلة پاسدار اسلام ـ قم ـ 5 قسمت، شروع از سال 1372
 19. مسائل ژئوپليتيكي منطقة خليج فارس ، مجله پاسدار اسلام ـ قم ـ 16 قسمت، شروع از سال 1369
 20. مناطق آزاد تجاري و صنعتي در خليج فارس ، مجله پاسدار اسلام ـ قم ـ 3 قسمت، شروع از سال 1369
 21. مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي داخلي و جهان اسلام، مجلة پاسدار اسلام ـ قم ـ 20 قسمت، سالهاي مختلف
 22. آراءابن خلدون در زمينة آثار عوامل جغرافيائي، 2 قسمت (بنقل از مجله مدرس شماره1، 1375) روزنامه اطلاعات، 25/8و1/9/1376
 23. قابليتهاي ژئوپليتيكي ايران، روزنامه اطلاعات ـ تهران 1/2/1371
 24. عوامل ژئوپليتيك و اهميت استراتژيك ايران، مجلة شاهد، شمارة 195، فروردين 1369
 25. بيرجندـ محور توسعة شرق ، روزنامة كيهان ـ 5 قسمت، تهران 1366
 26. ساختار نظام اجرائي كشور، مجلة پاسدار اسلام ـ قم ـ 33 قسمت، شروع از سال 1364
 27. اوضاع كلي جهان اسلام ، مجلة پاسدار اسلام ـ قم ـ 8 قسمت، شروع از سال 1363
 28. اقتصاد خانواده ـ مجله خانواده ، 5 قسمت، تهران، 1364
 29. نقدي بر آموزش جغرافيا در ايران، روزنامه كيهان ـ تهران 1364
 30. مسائل محيط زيست انسان ، روزنامه جمهوري اسلامي ـ 8 قسمت، تهران 1363

مقالات ارائه شده در كنفرانسها و سمينارهاي علمي (داخلي و خارجي)

الف) داخلی

 1. بررسي الگوي ساختاري – فضايي ناجا از ديدگاه جغرافيا، همايش ملي دانش و امنيت، شيراز، 21 و 22 مهرماه 1389.
 2. نقش فضاهاي جغرافيايي در رقابت قدرت‌هاي جهاني، مورد: آسياي مرکزي، همايش بازنگري روابط ايران و آسياي مرکزي، 4 و 5 آبانماه 1389، (مشترک با مهدي کريمي).
 3. ابعاد ژئوپليتيک امنيت کوير در شرق ايران، همايش ملي کوير، فرصت‌ها و تهديدات و تاثير بر امنيت پايدار، بيرجند، 16 و 17 تيرماه 1389.
 4. ضرورت ايجاد معاونت جغرافيايي در ساختار مديريت شهري، همايش برنامه‌ريزي و مديريت شهري، مشهد: 29 و 30 ارديبهشت 1389. 
 5. سياست دولت و مناسبتهاي بين قومي، مورد: بلوچ و سيستاني، همايش سراسري جغرافيا، توسعه و امنيت در جنوب شرق کشور، تهران، 4 و 5 خرداد 1389، (مشترک با زهرا احمدي پور و سيدسلمان حسيني).
 6. تبيين نظري تاثير ژئوپليتيک بر مديريت تنوع فرهنگي در ايران با رويکرد امنيت پايدار، همايش علمي قوميت، همگرايي ملي ايران و امنيت پايدار، اروميه، 7- 9 آذر 1388، (مشترک با عطااله عبدي و زهرا احمدي‌پور). 
 7. همگرايي ژئوپليتيكي و امنيت انساني در غرب آسيا. همايش بين‌المللي امنيت انساني در غرب آسيا، دانشگاه بيرجند. 6-7 آذرماه 1387(مشترك با آقاي ابراهيم رومينا).
 8. مباني ژئوپليتيكي نقش‌آفريني ايران در خليج‌فارس. همايش ملي جايگاه خليج‌فارس در تحولات استراتژيك جهان، دانشگاه آزاد اسلامي: گرمسار، آبان 1387.
 9. رويکردي نو بر همبستگي ملي. همايش بين المللي اتحاد ملي و انسجام اسلامي. دانشگاه لرستان. خرم آباد: 12 اسفند 1386 (مشترک با آقايان: رضا اللهوردي زاده و پرويز جهانگيري).
 10. بررسي تحول مفهوم مرز در عصر جهاني شدن. همايش ملي ژئوپليتيک و مرز. انجمن ژئوپليتيک ايران و دانشگاه علوم انتظامي. تهران : 5 تير 1386 (مشترک با آقاي محسن جان پرور).
 11. بررسي تعميم پذيري نظريه حکومت ابن خلدون در جوامع مدرن و دموکراتيک. همايش ابن خلدون و دنياي معاصر. دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. تهران: 24-23 ارديبهشت 1386. (مشترک با آقاي ابراهيم رومينا).
 12. آسيب شناسي نظام سياسي ايران؛ همايش ملي سند چشم انداز ج.ا.ايران در افق 1404 ؛ مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ تهران؛12 و 13 اسفند 1385 ؛( مشترک با آقاي حسين ربيعي ).
 13. بررسي فرصتها و چالشهاي ژئوپليتيکي در همگرايي کشورهاي اسلامي، کنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام، دانشگاه اصفهان، 22-20 آذر 1385 (مشترک با آقاي ابراهيم رومينا).
 14. بسترهاي ژئوپليتيکي نقش آفريني ايران در آسياي مرکزي، همايش آسياي مرکزي و سياست خارجي ج.ا. ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، آذر 1385(با همکاري محمود شمس دولت آبادي)
 15. الگوي نظام سياسي و توسعه با تأکيد بر ايران، همايش چشم انداز جمهوري اسلامي در افق‌20 ساله، اصفهان، ارديبهشت 1384 ( باهمکاري آقاي حسين ربيعي).
 16. ساختار نظام قدرت در آفريقا و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، كنفرانس بين المللي تحولات ژئوپليتيك آفريقا در آغاز هزاره جديد، تهران، دانشگاه تربيت مدرس4-3 آذر 1383(مشترك با دکتر هادي اعظمي).
 17. ژئوپليتيك علم يا گفتمان: يك ترديد فلسفي، اولين كنگره علمي انجمن ژئوپليتيك ايران، تهران، 29/2/1383.
 18. چالشهاي ژئوپليتيك و استقرار رژيم حقوقي خزر، همايش بين المللي روند همكاريها ميان كشورهاي ساحلي درياي خزر، دانشگاه مازندران (بابلسر) ، 28-27 مهر 1382 (مشترك با حسن پيردشتي).
 19. چالشهاي وحدت در جهان اسلام، دومين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام، تهران، 27-25 شهريور 1382 (مشترك با هادي زرقاني).
 20. نقش دكتر محمدحسن گنجي در علم جغرافيا، همايش يكصدمين سال تأسيس مدرسه شوكتيه بيرجند، بيرجند، 18 و 19 شهريور 1382 (مشترك با سيد عباس احمدي).
 21. نقش آفريني ژئواستراتژيك محور قفقازـ آسياي مركزي در رقابتهاي جهاني، همايش بين المللي چشم انداز امنيت و همكاري در آسياي مركزي و قفقاز، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، تهران، بهمن 1381.
 22. چالشهاي ژئوپليتيكي گفتگوي تمدنها، همايش گفتگوي تمدنها از نظر تا عمل، مركز بين المللي گفتگوي تمدنها، تهران، 5 دي 1380.
 23. چالشهاي ژئوپليتيكي اقتصاد ايران در دهه هشتاد، همايش چالشهاي اساسي اقتصاد ايران در دهه 1380، پژوهشكده اقتصادـ دانشگاه تربيت مدرس، تهران،25-24 آبان 1379.
 24. ويژگيهاي ژئوپليتيك منطقه خزر، همايش تخصصي تحولات ژئوپليتيكي حوزه خزر، دانشگاه امام حسين، تهران، 14 ارديبهشت 1379.
 25. الگوي نظام مشاركت بين المللي و تنش زدايي در روابط ملتها، همايش بين المللي رويكرد فرهنگي به جغرافيا، دانشگاه مشهد، 28- 26 خرداد 1379.
 26. رابطه متقابل امنيت و دفاع با آمايش سرزمين، همايش آمايش و دفاع سرزميني، دانشگاه امام حسين، تهران، 25 خرداد 1378.
 27. رويكرد جديد سياست خارجي و تحوّل موقعيت ژئوپليتيكي ايران، دهمين كنگره جغرافيدانان ايران، دانشگاه امام حسين(ع) ، 13-12 مهرماه 1378.
 28. نقش استراتژيك ايران در جنگ جهاني دوم، سمينار بين المللي ايران و جنگ جهاني دوم، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، تهران، 4 -3مهر 1378
 29. تفاوتها و تعارضها در حوزة ژئوپليتيك خزر، هفتمين همايش سالانه آسياي مركزي و قفقازـ دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، تهران، 1 و2 خرداد 1378.
 30. ژئوپليتيك ايران پس از جنگ سرد (فرصتها و چالشها) ، سمينار جغرافيا و كاربردهاي امنيتي و دفاعي آن، دانشگاه امام حسين(ع)، تهران، 1377.
 31. لزوم تقسيم استان خراسان، همايش علمي بررسي راهبردهاي علمي و عملي تقسيم استان خراسان و نقش آن در توسعه، دانشگاه سبزوار، سبزوار، 1376.
 32. همگرائي و موانع فراوري آن در خليج فارس، سمينار بين المللي رويكردهاي درون منطقه اي خليج فارس، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امورخارجه، تهران 1376.
 33. ناامني طبيعي و بازدارندگي توسعه: موردايران، همايش پژوهشها و قابليتهاي علم جغرافيا در عرصه سازندگي، دانشگاه تهران، تهران، 1376.
 34. علل فقر خانواده هاي تحت پوشش کميته امداد در ايران، سمينار دستاوردهاي تحقيقاتي كميتة امداد امام خميني، دانشگاه تهران، تهران، 1372.
 35. لزوم بازنگري فرآيند آموزش جغرافيا در ايران، سمينار آموزش جغرافيا در ايران، دانشگاه تربيت معلم، تهران، 1372.
 36. سياست قدرتهاي جهاني و ايجاد بحران در منطقة خليج فارس، سمينار جغرافيائي جهان بيني سياست و محيط، دانشگاه تربيت مدرس و سمت، تهران 1371.
 37. وضعيت ژئوپليتيكي منطقه خليج فارس، سمينار بين المللي مسائل جغرافيائي جهان اسلام، تهران، دانشگاه امام حسين(ع) ، سال 1371.
 38. ژئواستراتژي ايران در جنگ جهاني دوم، هشتمين كنگرة جغرافيدانان ايران، دانشگاه اصفهان، اصفهان، 1371.
 39. ژئوپليتيك تنگة هرمز، سمينار سازمان جغرافيائي نيروهاي مسلح، تهران سال 1370.
 40. اهميت ژئواستراتژيك ايران در جنگهاي جهاني اول و دوم، 1370، كنفرانس شهريور 20، مؤسسه مطالعات فرهنگي، تهران، 1370.
 41. تنگة هرمز و اقتصاد منطقه اي خليج فارس، هفتمين كنگرة جغرافيدانان ايران، دانشگاه تهران، 1370.
 42. تنگة هرمز و الگوي فضائي حمل كالا و نفت در خليج فارس، سمينار مسائل حمل و نقل، تهران، وزارت راه و ترابري ـ دانشگاه تربيت مدرس، سال 1369.
 43. ضرورت اتخاذ استراتژي نهادي كردن نظام اجرائي كشور، كنگره نهادهاي انقلاب اسلامي، دانشگاه تهران (دانشكده فني) ، 1368.
 44. راه حل هاي مهاجرتهاي روستائي در ايران، سمينارمهاجرتهاي روستائي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1365.
ب) خارجی
 

1- Educational System in Iran, Seminar on Iranology (1) Lahore-Pakistan, 1995
2- Islamic Revolutions Foundations, Seminar on Iranology (2), Lahore-Pakistan, 1996
3- The necessity of Civilizational Dialogue for Global Peace and Security, Conference on Dialogue among Civilizations: Crossing the Divides, Pretoria University- South Africa, 24 October 2001
4- Indo- Iran Cultural Relations before the Islamic Period, The first Seminar on Indo- Iran Relation, 7th- 9th March 2000, University of Mumbai- India
5- Family Planning in Iran, 29th International Geographical Congress (IGU), August 2000 Seoul, South Korea
6- “Political and Social Participation in Iran”, First World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES), Germany, 8-13 Sep.2002
7- “Natural Insecurity and Deterrence of Development- Case Study: Iran”, IGU 2002 Regional Conference, South Africa (Durban), 4-7 August 2002.
8- “Behavioral Analysis of Iran, Afghanistan Boundary”, International Symposium on Modern Boundaries of Iran, London University (SOAS), 9-10 October 2002.
9- “Cultural Heritage Potential of Turkmenistan in Forming National Identity”, International Conference on: Historical and Cultural Heritage of the Peoples of Turkmenistan…., Ashgabat, 16-18 October 2002
10- “International Participation Pattern and Détente among Notions and States”, International Conference on Peace Education for Contemporary Concerns, Rajestan University, Jaipur- India, 5 Jan 2004
11- “ Dialogue among Civilizations as a new approach for International Relations”, International Symposium on the Future of life and the Future of our Civilization, Frankfurt University- Germany, 2-6 May 2005
12- “A Comparative Study on the Tourism Policies in Pre and Post Islamic Revolution in Iran”, IGU International Conference on Recent Trends in Tourism, Greifswald University- Germany, 20 June 2004
13- “A New Definition of Geopolitics”, 30th International Geographical Conference (IGU), Glasgow- England, August 2004
14- A Comparative Study on the Aims and output of Boundary Pass permission: Iran & Turkmenistan, RGS- IBG Annual International Conference 2005, Royal Geographical Society (RGS), London, 31 August 2005 (In Collaboration with Abbas Ahmadi)
15- The Position of the Religious Institutions in the State of the Islamic Republic of Iran, 29th ISSR International Conference, Leipzig, Germany, 2007/07/23-27 (In Collaboration with Dr.Zahra Ahmadi pour)
16- Modernism and Flexibility of Religious Laws: The Case of women’s rights in Iran, 29th ISSR International Conference, Leipzig, 2007/07/23-27 (In Collaboration with Maryam Omidi)
17- The World of Islam and the West, Annual International Conference of RGS-IBG 2007, London-UK, 28-31 August 2007 (In Collaboration with Dr.Zahra Ahmadi pour)
18- The Impact of Kurdish Self-Gov…, DAVO Congress 2008. Erfurt, Germany, October 2008.
19- Social Participation and Local Urban Development, First Eurasia Local Governments Congress, Turkey: Istanbul, 15-17 November 2008.
20- The New Challenges in Front of Spreading and Influence of Political Shiite in the Middle East. WOCMES 2010, Barcelona- Spain, 19-24 July 2010, (In Collaboration with Abbas Ahmadi)