نظریه سطح بندی دولت محلی

دولت محلي به عنوان نهاد و سازو کار اجرایی برای اداره امور محلی را براساس تعاریف و تلقی های مختلف، می توان در چهار الگو به شرح فایل پیوست سطح بندی کرد.

ادامه مطلب: نظریه سطح بندی دولت محلی

نظریه جدید در باره هارتلند (قلب کره زمین)

اصطلاح هارتلند را ظاهرا اولین بار سر هلفورد مکیندر جغرافیدان انگلیسی در آغار قرن بیستم (1904) و با موضوع و نقش ژئواستراتژیک وضع کرد، و از لحاظ مکانی آنرا بر فضای جغرافیایی بین ارتفاعات اورال، البرز-هندوکش، سیبری و اقیانوس منجمد شمالی تطبیق داد. از آن زمان تا کنون هارتلند بلحاظ موضوعی و مکانی دچار تغییر و تحول بوده است.

هارتلند به معنی قلب زمین، به لحاظ مفهومی عبارت است از مکان و فضای جغرافیایی پر قدرت در سطح کره زمین، که یک یا چند امر جهانی، و یا سیاست جهانی به آن پیوند خورده باشد. به عبارتی هارتلند مکان و فضای جغرافیایی برخوردار از پتانسیل قدرت است که حاوی یک یا چند ارزش یا صفتی است که کارکرد جهانی و کروی دارد. بنابراین هارتلند از حیث زمانی و مکانی و حتی موضوعی، ناپایدار و متغییر است.

ادامه مطلب: نظریه جدید در باره هارتلند (قلب کره زمین)

رویکردی جدید به تاریخ پیدایش و بنیان گذار جغرافیای سیاسی در جهان

این مقاله در فصلنامه ژئوپلیتیک (سال دهم، شماره اول، بهار 1393) منتشر شده است.

جهت دانلود مقاله به ادامه مطلب رجوع کنید.

 

 

ادامه مطلب: رویکردی جدید به تاریخ پیدایش و بنیان گذار جغرافیای سیاسی در جهان

گزارش سخنرانی علمی به مناسبت روز ملی خلیج فارس

مکان و فضای جغرافیایی چارچوبی تصوری از خود، برای انسانها ایجاد می کند. تصوری از هویت و خودِ متفاوت از دیگری که در درون ظرفِ مکان و فضای جغرافیایی شکل میگیرد. این عامل نیرو و انرژی الزم را برای مهر و عاطفه مکانی/فضایی نسبت به زادگاه و زیستگاه و نیز حس وطن دوستی و ملت گرایی و کشور دوستی در انسانها ایجاد می کند. چنین احساسی سرچشمه ایجاد یک نیروی سیاسی قوی برای مکان گرایی، محلی گرایی و نهایتا ملی گرایی یا ناسیونالیسم می باشد. نیرویی که به انسجام و اتحاد افراد ساکن در مکان، فضا و کشور یا ملت کمک کرده و علت وجودی کشور را ایجاد می کند...

برای دریافت فایل سخنرانی به ادامه مطلب رجوع کنید.

ادامه مطلب: گزارش سخنرانی علمی به مناسبت روز ملی خلیج فارس

ابعاد سیاسی انتقال پایتخت

این متن براساس سخنرانی در نشست مقدماتی بررسی مسئله انتقال پایتخت که در 6 اسفند 1392 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد تدوین گردیده است.

برای مشاهده آن به ادامه مطلب رجوع کنید.

 

ادامه مطلب: ابعاد سیاسی انتقال پایتخت