گزارش سخنرانی علمی به مناسبت روز ملی خلیج فارس

مکان و فضای جغرافیایی چارچوبی تصوری از خود، برای انسانها ایجاد می کند. تصوری از هویت و خودِ متفاوت از دیگری که در درون ظرفِ مکان و فضای جغرافیایی شکل میگیرد. این عامل نیرو و انرژی الزم را برای مهر و عاطفه مکانی/فضایی نسبت به زادگاه و زیستگاه و نیز حس وطن دوستی و ملت گرایی و کشور دوستی در انسانها ایجاد می کند. چنین احساسی سرچشمه ایجاد یک نیروی سیاسی قوی برای مکان گرایی، محلی گرایی و نهایتا ملی گرایی یا ناسیونالیسم می باشد. نیرویی که به انسجام و اتحاد افراد ساکن در مکان، فضا و کشور یا ملت کمک کرده و علت وجودی کشور را ایجاد می کند...

برای دریافت فایل سخنرانی به ادامه مطلب رجوع کنید.

ادامه مطلب: گزارش سخنرانی علمی به مناسبت روز ملی خلیج فارس

رویکردی جدید به تاریخ پیدایش و بنیان گذار جغرافیای سیاسی در جهان

این مقاله در فصلنامه ژئوپلیتیک (سال دهم، شماره اول، بهار 1393) منتشر شده است.

جهت دانلود مقاله به ادامه مطلب رجوع کنید.

 

 

ادامه مطلب: رویکردی جدید به تاریخ پیدایش و بنیان گذار جغرافیای سیاسی در جهان

الگوی نظام یافته مطالعات مکان و فضای جغرافیایی

این الگو با هدف برنامه ریزی و مدیریت سیاسی مکان و فضا ارائه شده است.

ابعاد سیاسی انتقال پایتخت

این متن براساس سخنرانی در نشست مقدماتی بررسی مسئله انتقال پایتخت که در 6 اسفند 1392 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد تدوین گردیده است.

برای مشاهده آن به ادامه مطلب رجوع کنید.

 

ادامه مطلب: ابعاد سیاسی انتقال پایتخت

بنیـادهای جغرافیـایی هویت برای کشـورها

یکی از ویژگی­های سیستم­های ژئوپلیتیـکی، عضویت متکثر و متداخل اعضا می­باشد. اعضای هر سیستمی منحصراً در آن سیستم عضو نیستند. به عبارتی وفاداری های خود را تنها در یک سیستم منطقه ای یا جهانی تعریف و یا به آن منحصر نمی­کنند. هر عضو یا کشور در سیستم، می­تواند به طور همزمان و بر پایه مبانی جغرافیایی هویت­ساز خود در چند سیستم منطقه­ای و یا جهانی عضو باشد. در این صورت در هر سیستمی کشور عضو تعهدات و الزامات و فرصت­های خاص خود را خواهد داشت. در این حالت کشورهای عضو برای ایجاد تعادل و تعامل بین تعهدات و فرصت­ها در سیستم­های مختلف و بعضاً متعارض، و سازگاری آنها با ارزش­ها و منافع­ملی خود دچار مشکل می­باشند...

ادامه مطلب: بنیـادهای جغرافیـایی هویت برای کشـورها