اصول کشورداری یا مدیریت سیاسی فضای ملی در جغرافیای سیاسی

 1. اصل حفاظت از موجودیت و تمامیت ارضی کشور
 2. اصل حفاظت و ارتقاء مستمرسطح قدرت ملی کشور
 3. اصل حفاظت از شاخصه ها و ارزشهای هویت ملی و تحکیم آن
 4. اصل تضمین رضایت ملی و شهروندی از حکومت و تقویت حس تعلق داوطلبانه به کشور و هویت ملی
 5. اصل تضمین اتحاد و همگرایی افراد ملت
 6. اصل تقسیم بهینه فضای جغرافیای و آمایش سیاسی کشور برای اداره بهتر امور
 7. اصل اجرای فرایند دموکراسی برای تعیین سرنوشت و تجلی اراده سیاسی شهروندان در حکومت
 8. اصل مرزداری و حفاظت از پیرامون کشور (میزبانی)
 9. اصل مدیریت سیاسی فضای ملی و تعیین مدیران سیاسی واحد های تقسیماتی درون کشوری
 10. اصل شبکه سازی ارتباطی و نیز پیوند اجزای کشور به همدیگر و با مرکزیت سیاسی
 11. اصل ساختار سازی منطقی حکومت مرکزی (شامل قانون اساسی، تشکیلات دیوانی و اداری حکومت)
 12. اصل الگوی ارتباط میان دولت و مردم (تنظیم حقوق متقابل مردم و حکومت)
 13. اصل مناسبات و روابط خارجی کشور با سایر ملتها و کشورها
 14. اصل داوری، عدالت گستری و تضمین عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی
 15. اصل سالم سازی محیط اجتماعی، ایجاد آرامش و حفظ امنیت عمومی و داخلی کشور
 16. اصل دفاع ملی از کشور و ملت و رفع تهدیدات خارجی در همه ابعاد
 17. اصل تبیین اهداف ملی و پیشرفت و عمران مداوم و پایدارکشور با توجه به فضای رقابتی بین کشورها
 18. اصل حفاظت از منافع ملی، پرستیژ و منزلت کشور و حقوق ملت و نیز  اتباع کشور در ماورای مرزها
 19. اصل تامین بهینه نیازهای مادی، زیستی، سلامت و آسایش شهروندان و ایجاد رفاه عمومی
 20. اصل تامین بهینه نیازهای روحی و معنوی افراد ملت و تضمین سلامت روحی و ارتقاء فکری جامعه
 21. اصل نحوه تعامل با مخالفان و ناراضیان داخلی و جذب حداکثری آنان
 22. اصل مدیریت بهینه منابع زیرزمینی و بنیادهای زیستی و حفظ تعادلهای اکولوژیکی کشور
 23. اصل آمایش و حفظ تعادل فضایی، و تامین عدالت جغرافیایی در سطح کشور
 24. اصل تنظیم روابط بین اجزای ملت ( اقوام و ادیان و... ) و بخشهای جغرافیایی کشور با همدیگر

 

از: دکتر محمد رضا حافظ نیا
استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

 

آخرین به روز رسانی شنبه, 28 شهریور 1394