نظریه سطح بندی دولت محلی

دولت محلي به عنوان نهاد و سازو کار اجرایی برای اداره امور محلی را براساس تعاریف و تلقی های مختلف، می توان در چهار الگو به شرح فایل پیوست سطح بندی کرد.

 

آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 02 مرداد 1393