الگوی نظام یافته مطالعات مکان و فضای جغرافیایی

این الگو با هدف برنامه ریزی و مدیریت سیاسی مکان و فضا ارائه شده است.

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 24 فروردين 1393