تصویر استعفای اینجانب از کمیته برنامه ریزی در وزارت علوم

دستور وزیر محترم کشور بر روی نامه پیشنهاد استخدام جغرافیدانان سیاسی

نظریه سازه ژئوپلیتیکی مداخله در بحران ها (مورد: عراق و سوریه)

فایل نظریه سازه ژئوپلیتیکی مداخله در بحران ها (مورد: عراق و سوریه) را می توانید از اینجا دانلود نمائید.

گرایش سیاست خارجی ایران باید چگونه باشد؟

بر اساس طبیعت ژئوپلیتیک ایران طی دو قرن اخیر، که از موقعیت حایل برخوردار بوده و هست (یعنی گرفتار شدن بین دو سازه قدرت جهانی)، سیاست خارجی ایران ناگزیر از تعامل موثر و فعال با سازه های قدرت پیرامونی خود می باشد. به این معنی...

نظریه استراتژیهای ژئوپلیتیکی تولید صلح، امنیت و توسعه

منظور اين است که آيا ميتوان با اتخاذ يکسری از رويکردها و راهبردها در اداره کشورها از مؤلفه های ژئوپليتيک براي توليد صلح و توسعه استفاده کرد؟ اصولاَ ميشود از طريق اتخاذ يکسری راهبردها، کشمکش ها و منازعات را کاهش داد و به تقويت صلح، همکاري، امنيت و توسعه کمک کرد؟ به نظر ميرسد که...