متن مصاحبه دکتر محمدرضا حافظ نیا درباره مسائل شهر تهران به عنوان پایتخت

 

تصویر استعفای اینجانب از کمیته برنامه ریزی در وزارت علوم

گرایش سیاست خارجی ایران باید چگونه باشد؟

بر اساس طبیعت ژئوپلیتیک ایران طی دو قرن اخیر، که از موقعیت حایل برخوردار بوده و هست (یعنی گرفتار شدن بین دو سازه قدرت جهانی)، سیاست خارجی ایران ناگزیر از تعامل موثر و فعال با سازه های قدرت پیرامونی خود می باشد. به این معنی...

دستور وزیر محترم کشور بر روی نامه پیشنهاد استخدام جغرافیدانان سیاسی

نظریه سازه ژئوپلیتیکی مداخله در بحران ها (مورد: عراق و سوریه)

فایل نظریه سازه ژئوپلیتیکی مداخله در بحران ها (مورد: عراق و سوریه) را می توانید از اینجا دانلود نمائید.