گرایش سیاست خارجی ایران باید چگونه باشد؟

بازدید: 4243

بر اساس طبیعت ژئوپلیتیک ایران طی دو قرن اخیر، که از موقعیت حایل برخوردار بوده و هست (یعنی گرفتار شدن بین دو سازه قدرت جهانی)، سیاست خارجی ایران ناگزیر از تعامل موثر و فعال با سازه های قدرت پیرامونی خود می باشد. به این معنی...

آخرین به روز رسانی جمعه, 16 بهمن 1394