عضویت در انجمن های علمی

  1. موسس و رِییس انجمن ژئوپليتيك ايران 
  2. عضو انجمن جغرافيائي ايران 
  3. عضو انجمن جغرافيائي و موسسة جغرافيدانان انگلستان (RGS & IBG)
  4. عضو انجمن جغرافيائي هند (GSI)
  5. عضو انجمن بين المللي جامعه شناسي اديان (ISSR)
  6. عضو انجمن بين المللي همکاريهاي علمي ايران شناسي
 
آخرین به روز رسانی سه شنبه, 11 بهمن 1390