دروس تدریس شده

 1. مباني جغرافياي سياسي (دورة كارشناسي)
 2. روش تحقيق در جغرافيا (دوره هاي كارشناسي ارشد ودكتري)
 3. جمعيت و توسعه (دورة كارشناسي ارشد) (از برنامه حذف شده است)
 4. نظريه ها و مفاهيم ژئوپليتيك ( دورة كارشناسي ارشد)
 5. نظريه هاي جغرافياي سياسي ( دورة كارشناسي ارشد) (از برنامه حذف شده است)
 6. جغرافياي سياسي جهان اسلام ( دورة كارشناسي ارشد)
 7. جغرافياي سياسي ايران ( دورة كارشناسي ارشد)
 8. دولت محلي ( دورة دكتري)
 9. جغرافياي سياسي درياها ( دورة دكتري)
 10. مناطق ژئوپليتيكي پيرامون ايران (دورة دكتري)
 11. جغرافيا و استراتژي ملي (دوره کارشناسي ارشد)
 12. جغرافياي سياسي فضاي مجازي(دوره كارشناسي ارشد)
 
آخرین به روز رسانی شنبه, 11 شهریور 1391