افتخارات کسب شده

 1. دريافت "نشان طلايی دانشگاه اصفهان" در سال 1389 بدليل فعاليتهای کميته برنامه ريزی جغرافيا در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
 2. دريافت لوح تقدير شهرداری تهران به عنوان "پيشکسوت در عرصه های پژوهش شهری" در اسفند 1388
 3. دريافت لوح به مناسبت انتخاب شدن به عنوان "استاد نمونه" در ايران در سال 1385ه.ش
 4. دريافت لوح به مناسبت كسب رتبه اول "پژوهشگر برتر ايران در حوزه علوم انساني و اجتماعي"
 5. دريافت لوح به مناسبت انتخاب كتاب "جغرافياي سياسي ايران" به عنوان كتاب قابل تقدير در مراسم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران در سال 1383ه.ش
 6. دريافت لوح به مناسبت انتخاب كتاب "جغرافياي سياسي ايران" به عنوان كتاب سال دانشگاهي ايران در سال 1382ه.ش

عضويت در كميته ها و شوراها ي علمي و دانشگاهی

 1. عضو کمِسيون تحقيق و توسعه شهرداری تهران ازسال 1387.
 2. عضو كارگروه بررسي صلاحيت هيات علمي علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، 1388.
 3. رئيس کميسيون برنامه ريزي جغرافياي سياسي از سال 1387.
 4. عضو كميته علوم انساني هيات مميزه دانشگاه تربيت مدرس از 23 مهر 1387 تا 1388
 5. سرپرست کميته برنامه ريزي جغرافيا در وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري از سال 1386
 6. عضو هيات مميزه در دانشگاه عالي دفاع ملي از سال 1384
 7. عضو هيأت مميزه در دانشگاه تربيت مدرس از سال 1379 تا 1384
 8. عضو و رئيس كميته علوم انساني هيأت مميزة دانشگاه تربيت مدرس، از سال 1377 تا 1384
 9. عضو شوراي تحقيقات مركز رسانه اي صدا و سيما ج.ا.ايران، 77-1376
 10. عضو كميتة تحصيلات تكميلي و شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده علوم انساني 1375 تا 1384
 11. عضو شوراي بخش جغرافيا و سنجش از راه دورـ دانشگاه تربيت مدرس از سال 1375 تا کنون
 12. عضو شوراي پژوهشي ـ دانشگاه تربيت مدرس 72-1370
 13. عضو شوراي دانشگاه تربيت مدرس 71-1370 و نيز از سال 1380 تا 1383 
 14. عضو كميته برنامه ريزي و شورايعالي تحقيقات كميتة امداد امام خميني (ره)ـ تهران از سال 1369 تا 1377
 15. عضو كميته تدوين كتب درسي رشتة جغرافيا در دانشگاههاـ سازمان مطالعه و تدوين كتب درسي دانشگاهها (سمت) از سال 1368 تا 1372
 16. عضو كميته برنامه ريزي آموزشي جغرافيا ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالي (72-1370)
 17. عضو و مسئول كميته پژوهشي جغرافياـ وزارت فرهنگ و آموزش عالي (72-1367)

خدمات علمی و فرهنگی

 1. عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی شورای گسترش آموزش عالی کشور (از ۱۳۸۹)
 2. رییس کمیسیون جغرافیای سیاسی وابسته به کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیا در وزارت علوم (از ۱۳۸۷)
 3. عضو کارگروه واژه گزینی جغرافیای سیاسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی (از ۱۳۸۸)
 4. رییس کمیته علمی همایش ملی جغرافیای سیاسی کاربردی (۱۳۹۰)
 5. عضو شورای گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس
 6. رييس انجمن ژئوپليتيک ايران (از بهمن 1389).
 7. تاسيس فصلنامه بين المللي ژئوپليتيک وابسته به انجمن ژئوپليتيک ايران با همکاري تعدادي از اساتيد جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک ( سال 1382 )
 8. تأسيس انجمن ژئوپليتيک ايران با همکاري تعدادي از اساتيد جغرافياي سياسي (سال 1381 ).
 9. بنيانگذار مرکز مطالعات آفريقا در دانشگاه تربيت مدرس ( سال 1378 ه. ش)
 10. رئيس كميته تخصصي علوم انساني چهارمين و پنجمين جشنواره جوان خوارزمي (1381،1382)
 11. مدير گروه ژئوپليتيک در مرکز مطالعات آفريقا از 1380 تا 1384 ه. ش 
 12. دبير همايش تحولات ژئوپليتيكي آفريقا در آغاز هزاره جديد، دانشگاه تربيت مدرس، آذرماه 1383
 13. صاحب امتياز و مدير مسؤل نشرية دو هفته نامه پيام شرق (محلي ـ خراسان)، سال 1376
 14. دريافت لوح يادبود دومين جشنواره مطبوعات کشور
 15. عضو هيأت تحريريه ماهنامة پاسداراسلام ـ قم ـ دفتر تبليغات اسلامي، سال 71-1366
 16. دبير كنفرانس علمي بررسي افكار و انديشه هاي امام خميني (ره) خانة فرهنگ ج.ا.ايران ـ لاهور، سال 1373
 17. داور طرحهاي جشنوارة خوارزمي در سال 1382 و 1383
 18. بنيانگذار، سردبير و عضو هيأت تحريرية فصلنامة ايرانشناسي، اردو و انگليسي، نمايندگي فرهنگي ج.ا.ايران در لاهور پاكستان، سال 1373
 19. عضو گروه كار برنامه ريزي بخش تحقيقات برنامة دوم، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، سال 1371
 20. عضو هيأت داوران جشنوارة خوارزمي (علوم انساني)، سال 1371
 21. عضو هيأت داوران كتاب سال جغرافيا، سال 1371
 22. عضو هيأت داوران كنفرانس برنامه ريزي و توسعه (سازمان برنامه و بودجه)، سال 1371
 23. مسؤل كميتة آموزش كنگره مسائل فرهنگي آسياي ميانه، يونسكو، آذر سال 1371
 24. مسؤل گروه كار طرحها و تحقيقات بخش نظامي ـ امنيتي ـ شورايعالي پژوهشهاي علمي كشور، سال 72-1371
 25. معاون پژوهشي دانشكدة علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، سال 72-1370
 26. مشاور پژوهشي رئيس دانشگاه تربيت مدرس، سال 71-1370
 27. مدير گروه جغرافيا در دانشگاه تربيت مدرس، سال 1375 تا 1377
 28. عضو كميته ترفيع و ارتقاء دانشكدة علوم انساني، سال 72-1371
 29. دبير سمينار جغرافيائي جهان بيني سياست و محيط، سمت و دانشگاه تربيت مدرس، ، سال 1371
 30. دبير سمينار بررسي تحليلي مهاجرتهاي روستائي در ايران، دانشگاه تربيت مدرس، سال 1365
 31. دبير سمينار مسائل و تنگناهاي پژوهشي جغرافيا در كشور، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، سال 1370
 32. دبير سمينار ماهيت و قلمرو علم جغرافيا، در سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها، "سمت" سال 1369
 33. دبير همايش بين المللي روابط فرهنگي ـ تمدني ايران و آفريقا، دانشگاه تربيت مدرس ارديبهشت، 1380
 34. بنيانگذار و دبير گردهمائي هاي فارغ التحصيلان دانشگاه تربيت مدرس (سه گردهمايي)، سالهاي 70 و 69 و 1368

سفرهای علمی

سفرهای علمی

 1. ارائه مقاله در کنگره حکومتهاي محلي اوراسيا  (استانبول، ترکیه 1390)
 2. ارائه مقاله در كنگره جهاني مطالعات خاورميانه(WOCMES) (بارسلونا، اسپانیا 1389)
 3. ارائه مقاله در سمپوزيوم علمي و نيز امضا تفاهم همکاريهاي دوجانبه بين انجمن هاي ژئوپليتيک ايران و روماني (بخارست، رومانی 1386)
 4. فرصت مطالعاتي (پاریس، فرانسه و ماینز، آلمان 1384)
 5. ارائه مقاله در کنفرانس بين المللي RGS & IBG  (لندن، انگلستان 1384) و نيز ارائه مقاله در سمپوزيم مرزهاي ايران (لندن، انگلستان1381)
 6. ارائه مقاله در كنگره اتحاديه بين المللي جغرافيا (IGU) ( دوربان، آفریقای جنوبی 1381)
 7. ارائه مقاله در اولين كنگره جهاني مطالعات خاورميانه در دانشگاه گوتنبرگ (ماینز، آلمان 1381)
 8. سمپوزيوم بين المللي در دانشگاه فرانکفورت، کنفرانس بين المللي IGU در دانشگاه گريسفوالد، دوره فرصت مطالعاتي، کنفرانس بين المللي جامعه شناسي اديان در دانشگاه لايپزيگ، کنفرانس DAVO در دانشگاه ارفورت (آلمان، 1381 تا 1387)
 9. ارائه مقاله در كنفرانس علمي دانشگاه پرتوريا (پرتوريا، آفریقای جنوبی 1380)
 10. ارائه مقاله در بيست و نهمين كنگره جغرافيدانان جهان( سئول، کره جنوبی 1379)
 11. شركت در سمپوزيم فرهنگي كشورهاي دی 8 (D8) (اسلام آباد، پاکستان 1378)
 12. گردش علمی به همراه دانشجویان (ترکمنستان، 1372 و نخجوان، آذربایجان 1376)
 13. تحقيقات علمي از طرف دانشگاه تربيت مدرس (امارات متحده عربی و پاکستان 1369)

و شرکت در سایر کنفرانسهای علمی بین المللی ( تایلند 1389،  فرانسه 1390، ترکمنستان 1381، هند 1372 تا 1382)

ماموریت های اداری

 1. مأموريت اداري بهمراه وزير امور خارجه و بازديد از دانشگاه نايروبي (کنیا 1379) 
 2. مأموريت اداري براي بررسيهاي فرهنگي و بازديد از مؤسسات فرهنگي و مراكز علمي (ترکیه 1376، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و تاجيكستان 1377، ترکمنستان، ازبكستان، قزاقستان و قرقيزستان1378)
 3. مأموريت ثابت از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بعنوان وابستة فرهنگی ايران در لاهور (1372 تا 1376)
 4. مأموريت اداري از طرف وزارت آموزش و پرورش (ژاپن 1364)

مسئولیت های اجرایی

 1. سرپرست کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، از سال ۱۳۸۷
 2. مشاور شهردار تهران در امور مديريت راهبردی از سال 1387
 3. رئيس مركز مطالعات آفريقاـ دانشگاه تربيت مدرس، از سال 1378 تا 1383
 4. مدير كل فرهنگي آسيا و اقيانوسيه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، سال 1377 تا 1379 
 5. مشاور برنامه ريزي و پژوهشي رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، سال 76-1375
 6. رئيس خانة فرهنگ جمهوري اسلامي ايران ـ لاهور پاكستان، سال 75-1372
 7. معاون پژوهشي سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)، 72-1367
 8. مدير كل آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش، سال 67-1364
 9. مشاور نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش، سال64-1363
 10. معاون سياسي و اداري و سرپرست موقت استانداري ايلام، سال 3-1362
 11. فرماندار (شهرستانهاي بجنورد و تربت حيدريه)، سال 62-1359
 12. دبير و مسئول دبيرستان دولت آبادـ بخش زاوه ـ شهرستان تربت حيدريه، سال 59-1358