مقالات علمی چاپ شده در مجلات داخل و خارج

الف - فارسی

 1. نظريه ساختار ژئوپليتيکی در حال ظهور جهان، فصلنامه ژئوپليتيک، سال ششم، شماره 3، پاييز 1389
 2. تبيين الگوي نظري طراحي سازوکار همگرايي با رويکرد جغرافيايي سياسي انسانگرا، فصلنامه مطالعات ملي، سال 10، شماره 4، 1388، (مشترک با عطااله عبدي، زهرا احمدي‌پور و اکبر پرهيزکار).
 3. بررسي و تحليل نقش جمعيت در وزن ژئوپليتيکي ايران، فصلنامه مدرس علوم انساني، سال 13، شماره 1، 1388، (مشترک با علي ولي‌قلي‌زاده و زهرا احمدي‌پور).
 4. يک منطقه ژئوپليتيکي چگونه تحول مي‌يابد، فصلنامه بين‌المللي ژئوپليتيک، سال 6، شماره 1، 1389.
 5. کارکرد گفتمان ژئوپليتيکي دشمن خيالي، فصلنامه بين‌المللي ژئوپليتيک، سال 6، شماره 2، 1389، (مشترک با زهرا احمدي پور و رضا جنيدي).
 6. موانع و شيوه‌هاي بازدارنده تجديد حيات شيعه در جهان، فصلنامه شيعه‌شناسي، سال 8، شماره 3، 1389، (مشترک با سيدعباس احمدي).
 7. شاخص‌سازي مولفه‌هاي سياست و فضا در جغرافياي سياسي، فصلنامه پژوهش‌هاي جغرافيايي، سال 42، شماره 2، تابستان 1389، (مشترک با مصطفي قادري حاجت و زهرا احمدي‌پور).
 8. نقش تفاوت هاي مكاني در نگرش شهروندان نسبت به مشروعيت حكومت ديني؛ مطالعه موردي: تهران، فصلنامه ژئوپليتيك، سال چهارم، شماره دوم، تابستان 1387، (مشترك با مهدي پورطاهري و حسين ربيعي).
 9. تببين عوامل موثر در مكان گزيني پايتخت ها در ايران باستان، با اشاره به تاثيرات آن در تكوين هويت ملي؛ فصلنامه مطالعات ملي، سال دهم، شماره 3، بهار 1388،(زهرا احمدي پور، محمدرضا حافظ نيا، علي ولي قلي زاده).
 10. تبيين ژئوپليتيكي اثرگذاري انقلاب اسلامي بر سياسي شدن شيعيان، فصلنامه شيعه شناسي، سال هفتم، شماره 25، بهار 1388،(مشترك با سيدعباس احمدي).
 11. علائق ژئوپليتيکي ايران در آسياي مرکزي و فرصتهاي پيش رو. فصلنامه ژئوپليتيک. سال سوم، شماره 3، 1386. تهران. ( مشترک با دکتر محمودشمس دولت آبادي و دکتر محمد حسين افشردي).
 12. بررسي تطبيقي انجمنهاي محلي با شوراهاي اسلامي ( قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران). فصلنامه پژوهشنامه علوم سياسي. سال دوم، شماره 4، 1386. تهران.( مشترک با هادي ويسي)
 13. الگوي نظري طراحي راهبرد دفاعي مبتني بر عوامل ژئوپليتيکي. فصلنامه ژئوپليتيک. سال سوم، شماره دوم، 1386. (مشترک با دکتر غلامعلي رشيد. دکتر اکبر پرهيزکار. دکتر محمد حسين افشردي)
 14. تاثيرات اقتصادي و اجتماعي بازگشايي مرزها، نمونه موردي: بخش باجگيران در مرز ايران و ترکمنستان. تهران. فصلنامه پژوهش‌هاي جغرافياي انساني. سال چهلم، شماره 3، 1387. ( مشترک با دکتر زهرا احمدي پور و علي محمدپور)
 15. بررسي رابطه بين دسترسي به فرصت رياست‌جمهوري و توسعه زادگاه. تهران: فصلنامه مدرس علوم انساني، سال يازدهم، شماره يک، 1386. (مشترك با دکتر زهرا احمدي پور و ما‌شاءاله يوسفي هنومرور)
 16. تاثير جهاني شدن بر هويت ملي (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاههاي دولتي شهر تهران). تهران. فصلنامه ژئوپليتيک. سال دوم. شماره 3و4 1385. (مشترک با آقايان: دکتر مراد کاوياني راد. دکتر يدالله کريمي پور. دکتر مهدي طاهرخاني)
 17. دولت صفوي و هويت ايراني، تهران، فصلنامه مطالعات ملي، سال هشتم، شماره 4، 1386 (مشترک با آقاي علي ولي قلي زاده)
 18. نقش هويت قومي در همبستگي ملي. مورد: قوم بلوچ، اصفهان، مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان، سال بيستم، شماره 1، 1385 (مشترک با آقاي مراد کاوياني راد)
 19. ارزيابي معيارهاي مقبوليت حکومت ديني. مورد: تهران، فصلنامه مطالعات ملي، تهران، سال 7 شماره 4 ، زمستان 1385 ( مشترک با آقاي حسين ربيعي)
 20. تأثير خودگرداني کردهاي شمال عراق بر کشورهاي همسايه، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، مشهد، سال 21 (83)شماره 4 زمستان 1385
 21. طراحي مدل سنجش قدرت ملي کشورها، فصلنامه ژئوپليتيک، تهران سال دوم، شماره 2 تابستان 1385 ( مشترک با آقايان: دکتر هادي زرقاني، دکتر عبدالرضا رکن الدين افتخاري و خانم دکتر زهرا احمدي پور)
 22. هيدروپليتيک هيرمند و تأثير آن بر روابط سياسي ايران و افغانستان، فصلنامه مدرس علوم انساني، تهران، سال 10 ، شماره 2 ، تابستان 1385 ( مشترک با آقايان:دکتر پيروز مجتهدزاده و جعفر عليزاده)
 23. بررسي تطبيقي اهداف و عملکردهاي طرح پروانه گذر مرزي. مورد: مرز ايران و ترکمنستان، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، مشهد، سال 21 شماره 3 (82) تابستان 1385 (مشترک با آقاي سيد عباس احمدي). 
 24. تحليل ظرفيتهاي ژئوپليتيک سواحل جنوبشرق ايران در راستاي منافع ملي، فصلنامه جغرافيا و توسعه، زاهدان، سال سوم، شماره 6 ( مشترک با آقاي ابراهيم رومينا)
 25. قوميت وسازماندهي سياسي فضا. مورد شمالغرب ايران، فصلنامه ژئوپليتيک، تهران سال اول، شماره 2 زمستان 1384 ( مشترک با آقايان: دکتر محمد قصري، دکتر حميد احمدي و دکتر حسين حسيني)
 26. بررسي سياستهاي امارات متحده عربي نسبت به جزاير سه گانه جمهوري اسلامي ايران، فصلنامه سياست دفاعي، تهران، سال 13، شماره 51 ، تابستان 1384 (مشترک با آقاي سيد عبدالجليل رضوي)
 27. بازتاب فضايي تحول کارکردي مرزجلفا پس از فروپاشي شوروي، فصلنامه پژوهشهاي جغرافيايي، تهران، سال 37 شماره 53، پاييز 1384 ( مشترک با آقاي حسن رحيمي)
 28. تحول روابط ايران و عربستان و تأثير آن بر ژئوپليتيک خليج فارس، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، مشهد، سال 20 شماره 2 (77) تابستان 1384 (مشترک با آقاي ابراهيم رومينا). 
 29. ژئوپليتيک: يک بررسي فلسفي، فصلنامه ژئوپليتيک، تهران، سال اول شماره1 پاييز 1384
 30. بررسي نسبت بين احساس محلي گرايي و ملي گرايي. مورد تبريز، فصلنامه پژوهشهاي جغرافيايي، تهران، سال 37، شماره52 تابستان 1384 ( مشترک با آقاي عطاالله عبدي)
 31. ساختار نظام قدرت منطقه اي در آفريقا، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، مشهد، سال نوزدهم، شماره 4، زمستان 1383 ( مشترک با آقاي دکتر هادي اعظمي)
 32. تحليل کارکردي مرز بين المللي. مورد: مرز ايران و افغانستان، فصلنامه مدرس علوم انساني، تهران، سال هشتم، شماره 4، زمستان 1383
 33. بررسي تطبيقي بازتابهاي سياستهاي گردشگري در قبل و بعد از انقلاب اسلامي ـ مورد: بابلسر، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، مشهد، سال 18، شماره 4، زمستان 1382 (مشترك با آقاي عيسي رمضاني دارابي)
 34. تحليل مباني جغرافيايي قدرت ملّي ج.ا.ايران، فصلنامه علوم جغرافيايي، تهران، شماره1،پاييز 1382 (مشترك با خانمها دكتر زهرا احمدي پور و دكتر مرجان بديعي)
 35. گزارش بيست و نهمين كنگره بين المللي جغرافيا، فصلنامة مدرس علوم انساني، تهران، سال4، شماره3، پاييز1379
 36. نقش آفريني ژئو استراتژيك محور قفقازـ آسياي مركزي در رقابتهاي جهاني، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، شماره 40، زمستان 1381( با همکاري آقايان: جعفر عليزاده و محمد حيدري)
 37. رفتار سياسي قوم تركمن، فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه اصفهان، شماره 30 و 31، زمستان 1381 (مشترك با آقاي حسن پيردشتي)
 38. قابليتهاي ميراث فرهنگي تركمنستان در شكل دهي به هويت ملّي، فصلنامه مدرس، دانشگاه تربيت مدرس، شماره 29، تابستان 1382
 39. الگوي حاكم بر فرايندپيوستگي و گسستگي سرزميني در ايران، فصلنامه پژوهشهاي جغرافيايي، دانشگاه تهران، سال 35، شماره 45 (مشترك با آقاي هادي زرقاني)
 40. تحليل ژئوپليتيك قفقاز، بستري براي تدوين راهبرد سياست خارجي، فصلنامه پژوهشهاي جغرافيايي، دانشگاه تهران، سال34، شماره 42، بهار1381 (مشترك با آقاي دکتر محمدحسين افشردي)
 41. آب و تنشهاي اجتماعي و سياسي ـ مطالعه موردي: گناباد، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال‌17، شماره2 و 3، تابستان و پاييز1381 (مشترك با آقاي مهدي نيكبخت)
 42. گزارش همايش علمي روابط فرهنگي ـ تمدني ايران و آفريقا، فصلنامه مدرس، دانشگاه تربيت مدرس، دوره5، شماره 2،تابستان 1380.
 43. راهبرد توزيع فضايي قدرت سياسي در ايران از طريق توسعه نهادهاي محلي، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال16، تابستان1380، شماره61. (مشترك با آقاي دکترمحمدباقر قاليباف)
 44. تعريفي نو از ژئوپليتيك، فصلنامه تحقيقات جغرافيائي، زمستان1379، سال 15، شماره58 و 59، مشهد.
 45. تفاوتها و تعارضها در حوزة ژئوپليتيك خزر، فصلنامة مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، شمارة 27، پائيز1378- تهران دفتر مطالعات سياسي و بين المللي
 46. الگوي مناسب نظام بين الملل، فصلنامة دانشور،دانشگاه شاهد، سال هفتم، شمارة 25، پائيز1378
 47. روابط فرهنگي ايران و هند، قبل ازاسلام، فصلنامة تحقيقات جغرافيائي، شمارة بهار و تابستان 1378، سال 14 شماره 1 و2، مشهدـ همچنين فصلنامه قند پارسي، شماره 13« بهار 1378، مركز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي ج.ا.ايران ـ دهلي نو.
 48. قدرت و بسط فرهنگي در شبه قارة هند، فصلنامة دانشور، سال پنجم، شمارة 17، پائيز 1376، دانشگاه شاهد، تهران
 49. آراء ابن خلدون در زمينة آثار عوامل جغرافيائي بر انسان، فصلنامة مدرس« شمارة اول زمستان 1375، دانشگاه تربيت مدرس ـ تهران
 50. اجتماع تبليغي در رايوند، فصلنامة فرهنگ، شمارة23، سال ششم، پائيز1375، تهران
 51. موقعيت اجتماعي و اقتصادي پنجاب در پاكستان، فصلنامة تحقيقات جغرافيائي، شماره40، سال يازدهم، بهار 1375، مشهد
 52. نگاهي اجمالي به وضعيت جغرافيائي پاكستان، فصلنامة تحقيقات جغرافيائي، شماره 39، سال دهم، زمستان1374، مشهد
 53. تنگةهرمز و حقوق بين الملل درياها، مجلة رشد آموزش جغرافيا، شماره هاي 27، 28، 29-1370 و 1371
 54. مؤسسة جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران، مجلة رشدآموزش جغرافيا، شماره22، تابستان1369، تهران
 55. تفاوتهاي مكاني آموزش و پرورش در شهر تهران، مجلة اطلاعات علمي، سال سوم، شماره10، خرداد1367، تهران
 56. بررسي تحولات اكولوژيكي و زندگي در بخش مركزي شهر تهران، فصلنامة تحقيقات جغرافيايي، شمارة4« سال دوم، 1367، مشهد (مشترك با دكتر عبدالرضا رحماني فضلي)

ب- مقالات انگلیسی

1- Family Planning in Iran, Transactions of the Institute of Indian Geographers, University of Pune, vol.22.No.1, Jan,2000
2- Geopolitical Analysis of the Kashmir Crisis, South Asian Studies, Vo1.11, No.1, 1994 Punjab University, Pakistan
3- The Land and the People of Iran (1) Iranshenasi, Quarterly No.3, 1994, Lahore.
4- The Land and the People of Iran (2) Iranshenasi, Quarterly No.4, 1995, Lahore.
5- The Land and the People of Iran (3) Iranshenasi, Quarterly No.5, 1995, Lahore.
6- Educational System in Iran, Iranshenasi Quarterly, No.4, winter 1995, Lahore.
7- Islamic Revolution’s Foundation, Iranshenasi Quarterly, No.3/1, spring 1996, Lahore.
8- Population Policies of the Islamic Republic of Iran, Iranshenasi, No.13, 14.1996, Lahore.
9- Perspective on the Caspian Sea Dilemma, (In collaboration with Dr. P. Mojtahedzadeh), Journal of Eurasian Geography, USA, Vo1.44, No.8, 2003 (Index ISI)
10- Dialogue Among Civilizations as a New Approach to the International Relations, the Journal of Humanities, Tehran, Vol.12, No.1, Winter 2005
11- Behavioral Analysis of Iran- Afghanistan Boundary, Journal of South Asian Studies, Punjab University- Pakistan, Vo1-19, No.1, 2004.
12- The Causes of Poverty in the poor families of Iran, Journal of IJSW, India (Mumbai), Vo1.65, No.2, April 2004. (Index ISI)
13- A Comparative Study on the Tourism Policies in Pre & Post Islamic Revolution of Iran. Case Study: Babolsar in the coast of Caspian Sea. Journal of Applied Sciences, Vol.7, No.24, 2007. (In collaboration with: Abdorreza R. Eftekhari & Isa Ramazani) (Index ISI)
14- Presentation a new Model to Measure National Power of the Countries. Journal of Applied Sciences, Vol.8, No.2, 2008. ( in collaboration with: Seyed Hadi Zarghani, Zahra Ahmadipor & Abdorreza Roknoddin Eftekhari) (Index ISI)
15- The Spatial effects of the reopening of the border. Case Study: Jolfa border between Iran and Azerbaijan / former USSR. Journal of Geopolitica, Vol.V, No.22, 2007. (In collaboration with: Zahra Ahmadipor & Hassan Rahimi).
16- A New Definition of Geopolitics: Journal of Geopolitica, Vol.V, No.22, 2007.
17- Natural Insecurity and Deterrence of Development. Case Study: Iran. Journal of Geopolitica, Vol.V, No.22, 2007.
18- Political and Social Participation in Iran. Journal of Geopolitica. Vol. 7, No. 22, 2007.( in collaboration with: Zahra Ahmadipor ).
19- Evaluation of Healthy Cities Projects: A Case Study of 13th Aban Street of Tehran. The Journal of Humanities. Vol. 15, No. 1, 2009. ( in collaboration with: Akbar Parhizkar, Mahdy Taherkhani & Roudabeh Farhady).
20- Transformations Pattern in the Political Transition Period of the Revolutions, Case study: Islamic Revolution in Iran. Geopolitics Quarterly (An international Journal), Vol: 5, No. 4, 2009. (in collaboration with: Zahra Ahmadypur & Ebrahim Roumina).
21- Study on the Relationship between Accessibility to political Position and Development of Birthplace; Case Study: Presidency in Iran, Geopolitics Quarterly (An international Journal), Vol: 3, No. 4, winter 2008. (In collaboration with: Zahra Ahmadypur & Mashallah Yusofee Henomeror).
22- Theoretical and Functional Contradiction of Nationalism in the Middle East. Journal of Geopolitica, Vol.III, No.33-34, 2010. (in collaboration with: Zahra Ahmadypur & Ehssan Lashkaree).
23- Emerging Perspective of the world geopolitical structure, Geopolitics quarterly, Vol.6, No. 4, winter 2011.
24-RePresenting Imaginary Enemy: A Geopolitical Discourse. Geopolitics Quarterly, Vol. 6, No.4, winter 2011, (Jointly Paper: Zahra Ahmady Pour, Mohammad Reza Hafeznia, and Reza Juneidi).

دروس تدریس شده

 1. مباني جغرافياي سياسي (دورة كارشناسي)
 2. روش تحقيق در جغرافيا (دوره هاي كارشناسي ارشد ودكتري)
 3. جمعيت و توسعه (دورة كارشناسي ارشد) (از برنامه حذف شده است)
 4. نظريه ها و مفاهيم ژئوپليتيك ( دورة كارشناسي ارشد)
 5. نظريه هاي جغرافياي سياسي ( دورة كارشناسي ارشد) (از برنامه حذف شده است)
 6. جغرافياي سياسي جهان اسلام ( دورة كارشناسي ارشد)
 7. جغرافياي سياسي ايران ( دورة كارشناسي ارشد)
 8. دولت محلي ( دورة دكتري)
 9. جغرافياي سياسي درياها ( دورة دكتري)
 10. مناطق ژئوپليتيكي پيرامون ايران (دورة دكتري)
 11. جغرافيا و استراتژي ملي (دوره کارشناسي ارشد)
 12. جغرافياي سياسي فضاي مجازي(دوره كارشناسي ارشد)
 

زندگینامه

 • مشخصات عمومي

       نام: محمدرضا                            نام خانوادگي: حافظ نيا

       تخصص: جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک        گروه: جغرافيا

       تاريخ تولد: ۱۳۳۴ ه.ش                 محل تولد: بيرجند

       شغل كنونی: استاد تمام پايه ۳۱ در رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربيت مدرس و مدیر قطب علمی جغرافیای سیاسی

      

 • خلاصه شرح حال

محمدرضا حافظ نيا در سال ۱۳۳۴ ه. ش در خُراشاد بيرجند و در خانواده اي کشاورز متولد شد. وی فرزند بزرگ خانواده بود و در سن شش سالگی پدر خود را از دست داد و تحت سرپرستی مادر و بهمراه دو برادر کوچکترش (عليرضا و حسن رضا) به زندگی خود ادامه داد.

او تحصيلات ابتدایی خود را در دبستان دقیقی خراشاد و تحصيلات متوسطه خود را در دبيرستانهای خزیمه علم و شوکتی شهر بيرجند به اتمام رساند. وی در سال 1352 ه.ش ديپلم خود را در رشته طبیعی اخذ نمود و در همان سال با شرکت در کنکور سراسری، در رشته جغرافیای طبيعی دانشسرای عالی ( که دو سال بعد به دانشگاه تربيت معلم تغيير نام يافت) پذيرفته شد. او دوره لیسانس (کارشناسی) را در رشته جغرافياي طبیعی (علمی) با معدل 3.81 (از 4) به پايان رسانيد.

پس از اتمام تحصیل، خدمت سربازی خود را در سال 1356 در ارتش آغاز نمود و به سبب فعالیت سیاسی در مرداد ماه 1357 به زندان افتاد. وی در دیماه 1357 موفق به فرار از زندان وکیل آباد مشهد گردید و فعالیت سیاسی خود را پس از انقلاب به مدت 4 سال ادامه داد  و سپس در سال 1363 ه.ش از سياست کناره گیری کرد و به فعالیتهای آموزشی و علمی روی آورد.

در سال 1364 ه.ش پس از شرکت در کنکور فوق ليسانس (کارشناسی ارشد) در رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربيت مدرس پذيرفته شد و در سال 1366 ه. ش از اين مقطع فارغ التحصيل شد و بلافاصله در اولين کنکور دکتري جغرافیای انسانی (گرایش سیاسی) همین دانشگاه شرکت نمود و به عنوان اولین و تنها دانشجوی دکتری پذيرفته شد. وی دوره دکتری خود را در بهمن ماه 1369 با درجه ممتاز به پايان رسانيد.

دکتر حافظ نیا در سال 1367 ه.ش به عنوان مربي در دانشگاه تربيت مدرس مشغول به کار  شد و در سال 1370 به رتبه استادیاری، در سال 1378 به رتبه دانشیاری و در سال 1382 به رتبه استادی ارتقاء يافت. او پس از سالها تدريس و تحقيق هم اکنون به عنوان استاد تمام پايه 29 در دانشگاه تربيت مدرس مشغول به خدمت مي باشد.

 • والدين و انساب

پدر او، رجب حافظ نيا، متولد سال 1304 ه. ش در خراشاد از توابع بيرجند مي باشد. وی که از شاعران محلی بشمار می آمد، در شهريور ماه 1340 ه.ش در اثر بيماري يرقان و در سن 36 سالگي فوت نمود.  تعدادي از اشعار او هم اکنون در دسترس قرار دارد.

مادر او مرحومه خدیجه خراشادی زاده، متولد سال 1307 ه.ش در خراشاد می باشد که در سال 1388 ه.ش فوت نمود. او پس از فوت همسرش، عزم خود را جزم نمود تا فرزندان خردسالش را سرپرستی کرده و بزرگ نمايد و بنا به وصيت پدرشان آنها را به دنبال تحصيل بفرستد و در این راه تمام سختی ها و مشقتهای زندگي را تحمل نمود. علي رغم فقر و محروميت در زندگی و نيز علی رغم سنت رايج در آن زمان که معمولا نوجوانان به دنبال کار قالی بافی فرستاده می شدند، او از رفتن فرزندانش برای قالی بافی ( به تعبير خودش پشت پرده زنبوری) به شدت اجتناب می نمود و بر تحصيل آنها تأکيد می کرد. 

 
 • استادان و مربيان

برخی از مربیان و استادان‎ ‎دکتر حافظ نیا در طی دوران تحصیل عبارت بودند از دكتر ديانت‌نژاد، خانم دكتر فشاركي، دكتر حسين شكوئی، دكتر عزت ا... عزتی، دكتر سعید سمنانیان، دكتر احمد احمدی، دكتر محمدحسین پاپلی یزدی، دكتر مسعود مهدوي، دكتر مهدي طالب، دكتر بهلول عليجانی، دكتر مصطفی مومنی، دكتر شاپور گودرزی ‌نژاد و دكتر سيد غلامرضا شيرازيان و نيز خانمها: دكتر دره میرحیدر و دكتر فاطمه بهفروز. در بين اين بزرگان، نقش دكتر حسين شكوئی، دكتر عزت ا... عزتی و دكتر دره ميرحیدر بارزتر بوده است.

 • همدوره‌ای ها و همكاران

از میان همکاران و همدوره ای های وی می توان به  دكتر مهدی قندهاری، عباس فخاری، محمد بیک زاده، علي وزیری، دكتر یدالله كريمی پور، دكتر عبدالرضا رحمانی فضلی، دكتر عبدالرضا ركن الدين افتخاری، دكتر احمد پور احمد، دكتر محمد سليمانی، دكتر محمد سلمانی، دكتر حسین نگارش، دكتر محمد حسین رامشت، دكتر زهرا حجازی زاده، دكتر حسن كامران، دكتر حسين شكوئی، دكتر زهرا احمدی پور، دكتر اكبر پرهیزكار، دكتر محمدحسين پاپلي يزدي، دكتر منوچهر فرج زاده، دكتر مهدی طاهرخانی و دكتر سياوش شايان اشاره نمود.

 

 • آراء و عقايد
   

دكتر حافظ‌ نيا طرفدار فلسفه انسانگرایی است و دارای تفكر و نگرش انسانگرایانه و بشردوستانه می باشد.

او بر اين باور است كه فلسفه زندگی را كمال يابی مستمر بشريت، عشق به خدا و خالق جهان، تأمین مطلوب نيازهای مادی و معنوی انسانها، نوع دوستی و احترام به آزادی و حقوق  انسانها و ساير مخلوقات ، رفاه و آسايش، آرامش و امنيت، عدالت جغرافيایی و اجتماعی و همزيستی با طبيعت تشكيل می دهد. بر اين اساس معتقد است كه سازه‌های فلسفی، مذهبی، ايدئولوژیك، سياسی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، نظامی، امنيتی، آموزشی، درمانی و غیره بايد بر مدار خدمت به انسانها تعريف و ساماندهی شوند. دكتر حافظ‌نيا همچنين به ترويج مكتب جغرافيای سياسی و ژئوپليتيك انسانگرا اهتمام می ورزد. او بر اين باور است كه موثرترين عوامل توليد رنج  براي بشريت، سياستمداران جاه‌طلب، رهبران دینی انحصارطلب  و مديران و فعالين اقتصادی  زياده‌طلب مي‌باشد.

 • عرضه آثار
 1. تدوین و انتشار 15 جلد كتاب ( دو مورد به زبان انگلیسی )
 2. اجراي 9 طرح تحقيقاتی و پژوهشی
 3. چاپ و نشر 60 مقاله علمی-پژوهشی در مجلات علمی معتبر داخل و خارج از كشور
 4. ارائه 50 مقاله علمی در همايشها و كنفرانسهای علمی داخلی و بين المللی
 5. چاپ و نشر حدود 130 مقاله متنوع در فصلنامه‌ها ، ماهنامه‌ها و نشريات مختلف