مدارج شغلی

 1. به عنوان دبیر در دبيرستان از سال 1358
 2. به عنوان مربي دانشگاه از سال 1367
 3. به عنوان استاديار دانشگاه از سال 1370
 4. به عنوان دانشيار دانشگاه از سال 1378
 5. به عنوان استاد تمام از سال 1382

سایر خدمات علمی - اجرایی

 

 

 عضويت در كميته­ها و شوراها

 

1- عضو كميته برنامه­ريزي آموزشي جغرافيا­ وزارت فرهنگ و آموزش عالي (72-1370)

 

2- عضو و مسئول كميته پژوهشي جغرافياـ وزارت فرهنگ و آموزش عالي (72-1367)

 

3- عضو كميته تدوین كتب درسي رشته جغرافيا در دانشگاههاـ سازمان مطالعه و تدوين كتب درسي دانشگاهها (سمت) از سال 1368 تا 1372

 

4- عضو كميته برنامه­ريزي و شورايعالي تحقيقات كميته امداد امام­خميني (ره)ـ تهران از سال 1369 تا 1377

 

5- عضو شوراي دانشگاه تربيت مدرس 71-1370 و نيز از سال 1380 تا 1383

 

6- عضو شوراي پژوهش­ دانشگاه تربيت مدرس 72-1370

 

7- عضو شوراي بخش جغرافيا و سنجش از راه دورـ دانشگاه تربيت مدرس 1375 تا 1384

 

8- عضو كميتة تحصيلات تكميلي و شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده علوم انساني 1375 تا 1384

 

9- عضو شوراي تحقيقات مركز رسانه اي صدا و سيما ج.ا.ايران، 77-1376

 

10- عضو و رئيس كميته علوم انساني هيأت مميزه دانشگاه تربيت مدرس، از سال 1377 تا 1384

 

11- عضو هيأت مميزه در دانشگاه تربيت مدرس از سال 1379 تا 1384

 

خدمات علمی و فرهنگی

 

1-  معاون پژوهشی دانشكده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، سال 72-1370

 

2-  مشاور پژوهشی رئیس دانشگاه تربیت مدرس، سال 71-1370

 

3-  مدیر گروه جغرافیا در دانشگاه تربیت مدرس، سال 1375 تا 1377

 

4- عضو كمیته ترفیع و ارتقاء دانشكده علوم انسانی، سال 72-1371

 

5-  دبیر سمینار جغرافیائی جهان­بینی، سیاست و محیط، سمت و دانشگاه تربیت مدرس، سال 1371

 

6- دبیر سمینار بررسی تحلیلی مهاجرتهای روستائی در ایران دانشگاه تربیت مدرس، سال 1365

 

7- دبیر سمینار مسائل و تنگناهای پژوهشی جغرافیا در كشور، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سال 1370

 

8- دبیر سمینار ماهیت و قلمرو علم جغرافیا، در سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها، سال 1369

 

9- دبیر همیش بین­المللی روابط فرهنگی­ـ تمدنی ایران و آفریقا، دانشگاه تربیت مدرس اردیبهشت، 1380

 

10- بنیانگذار و دبیر گردهمائی فارغ­التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس (سه گردهمایی)، سالهای 70 و 69 و 1368

 

11- مسؤل گروه كار طرحها و تحقیقات بخش نظامی­ امنیتی­ شورایعالی پژوهشهای علمی كشور، سال 72-1371

 

12- مسؤل كمیته آموزش كنگره مسائل فرهنگی آسیای میانه، یونسكو، آذر سال 1371

 

13- عضو هیأت داوران كنفرانس برنامه­ریزی و توسعه (سازمان برنامه و بودجه)، سال 1371

 

14- عضو هیأت داوران كتاب سال جغرافیا، سال 1371

 

15- عضو هیأت داوران جشنواره خوارزمی (علوم انسانی)، سال 1371

 

16- عضو گروه كار برنامه ریزی بخش تحقیقات برنامه دوم، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سال 1371

 

17- بنیانگذار، سردبیر و عضو هیأت تحریریه فصلنامه یرانشناسی، اردو و انگلیسی، نمایندگی فرهنگی ج.ا.یران در لاهور پاكستان، سال 1373

 

18- داور طرح های جشنواره خوارزمی در سال 1382 و 1383

 

19- دبیر كنفرانس علمی بررسی افكار و اندیشه های امام خمینی (ره) خانه فرهنگ ج.ا.یران­ـ لاهور، سال 1373

 

20- عضو هیأت تحریریه ماهنامه پاسداراسلام­ قم­ دفتر تبلیغات اسلامی، سال 71-1366

 

21- دریافت لوح یادبود دومین جشنواره مطبوعات کشور

 

22- صاحب امتیاز و مدیر مسؤل نشریه دو هفته نامه پیام شرق (محلی­ خراسان)، سال 1376

 

23- دبیر همیش تحولات ژئوپلیتیكی آفریقا در آغاز هزاره جدید، دانشگاه تربیت مدرس، آذرماه 1383

 

24- مدیر گروه ژئوپلیتیک در مرکز مطالعات آفریقا از 1380 تا 1384 ه. ش

 

25- رئیس كمیته تخصصی علوم انسانی چهارمین و پنجمین جشنواره جوان خوارزمی (1381،1382)

 

26- بنیانگذار مرکز مطالعات آفریقا در دانشگاه تربیت مدرس ( سال 1378 ه. ش)

 

27- تأسیس انجمن ژئوپلیتیک ایران و نیز فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، با همکاری تعدادی از اساتید جغرافیای سیاسی ایران (سال 1381 ه. ش).

عضویت در انجمن های علمی

 1. موسس و رِییس انجمن ژئوپليتيك ايران 
 2. عضو انجمن جغرافيائي ايران 
 3. عضو انجمن جغرافيائي و موسسة جغرافيدانان انگلستان (RGS & IBG)
 4. عضو انجمن جغرافيائي هند (GSI)
 5. عضو انجمن بين المللي جامعه شناسي اديان (ISSR)
 6. عضو انجمن بين المللي همکاريهاي علمي ايران شناسي
 

عضویت در هیات تحریریه

1-  عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمی-پژوهشی ژئوپليتيك (انجمن ژئوپليتيك ايران)

 

2- عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ملّی (موسسه مطالعات ملّی)

 

3- عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمی-پژوهشی مدرس علوم انساني (دانشگاه تربيت مدرس)

 

4- عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهاي جغرافيائي (دانشگاه تهران)

 

5- عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمی-پژوهشی تحقيقات جغرافيائي (مشهد)

 

6- عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی (دانشگاه اصفهان)

 

7- عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات جغرافيائی (دانشگاه تربيت معلم سبزوار)

 

8- عضو هیات تحریریه فصلنامه بین المللی Journal of Applied Sciences     

 

9 – عضو هیات تحریریه فصلنامه بین المللی  Research Journal of Environmental Sciences

 

10- عضو هيات تحريريه فصلنامه بين المللی Research Journal of Social Sciences

 

11- عضو هیات تحریریه فصلنامه بین المللی Trends in Applied Sciences Research

سردبیری و عضویت در تحریریه فصلنامه های علمی- پژوهشی

 1. سردبير و عضو هيأت تحريريه فصلنامه بين المللي ژئوپليتيك (انجمن ژئوپليتيك ايران)
 2. سردبير و عضو هيأت تحريريه فصلنامة مطالعات ملّي (موسسه مطالعات ملّي) تا سال ۱۳۹۰
 3. سردبير و عضو هيات تحريريه فصلنامه مدرس علوم انساني- برنامه ريزي و آمايش فضا (دانشگاه تربيت مدرس)
 4. عضو هيأت تحريرية فصلنامه پژوهشهاي جغرافياي انساني (دانشگاه تهران)
 5. عضو هيأت تحريرية فصلنامه تحقيقات جغرافيائي (مشهد/ اصفهان)
 6. عضو هيأت تحريرية فصلنامه علوم انساني (دانشگاه اصفهان)
 7. عضو هيأت تحريرية فصلنامه مطالعات جغرافيائي (دانشگاه تربيت معلم سبزوار)
 8. عضو هيات تحريريه فصلنامه بين الملليJournal of Applied Sciences      
 9. عضو هيات تحريريه فصلنامه بين المللي Research Journal of Social Sciences 
 10. عضو هيات تحريريه فصلنامه Geopolitica (انجمن ژئوپليتيک روماني)
 11. عضو هيات تحريريه فصلنامه The International Journal of Humanities