عضویت در هیات تحریریه

1-  عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمی-پژوهشی ژئوپليتيك (انجمن ژئوپليتيك ايران)

 

2- عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ملّی (موسسه مطالعات ملّی)

 

3- عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمی-پژوهشی مدرس علوم انساني (دانشگاه تربيت مدرس)

 

4- عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهاي جغرافيائي (دانشگاه تهران)

 

5- عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمی-پژوهشی تحقيقات جغرافيائي (مشهد)

 

6- عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی (دانشگاه اصفهان)

 

7- عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات جغرافيائی (دانشگاه تربيت معلم سبزوار)

 

8- عضو هیات تحریریه فصلنامه بین المللی Journal of Applied Sciences     

 

9 – عضو هیات تحریریه فصلنامه بین المللی  Research Journal of Environmental Sciences

 

10- عضو هيات تحريريه فصلنامه بين المللی Research Journal of Social Sciences

 

11- عضو هیات تحریریه فصلنامه بین المللی Trends in Applied Sciences Research