سخنرانی مبانی فلسفی پایداری و ابدی بودن مرزها

سخنرانی مبانی فلسفی پایداری و ابدی بودن مرزها، در همایش مرز در دانشگاه فردوسی مشهد- ۷ آبان ۱۳۹۹