کتاب «قدرت در دریا» منتشر شد

مترجمین:

  • دکتر محمدرضا حافظ نیا (استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس)
  • عزیز نصیرزاده (دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس)

بازدید کل: 192 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>