پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده

 1. تبيين بنيادهای علت وجودی و بقای کشور- مورد: ايران، 15/10/1389، (دانشجو: ابوالفضل کاتب کاوندی).
 2. تحول ناسيوناليسم در پرتو انقلاب ايدئولوژيک ديني، مورد: ايران، سال 1389، (دانشجو: بهروز بوجاني).
 3. تبيين رابطه ژئوپليتيک و اقتصاد، سال 1389، (دانشجو: ابوطالب طهماسب‌پور). 
 4. نقش فضاي جغرافيايي در رقابت قدرت‌ها، مورد: آسياي مرکزي. سال 1389، (دانشجو: مهدي کريمي سلطان‌احمدي). 
 5. بررسي رابطه سيستم سياسي بسيط(تك ساخت) با همبستگي ملي، سال 1388، (دانشجو: رضا اللهوردي). 
 6. سياست دولت و مناسبت هاي بين قومي – مورد: قوم بلوچ و سيستاني، سال 1388.(دانشجو: سيد سلمان حسيني).  
 7. قابليت سنجي فناوري اطلاعات (IT ) در احياء دموکراسي مستقيم، سال 1388. ( دانشجو: رضا ملاحسيني اردکاني ). 
 8. شاخص سازي مولفه هاي سياست و فضا در جغرافياي سياسي، سال 1388. ( دانشجو: مصطفي قادري حاجت ).
 9. بررسي تطبيقي تاثير ايدئولوژي و سياست بر توسعه توريسم. مورد: کيش و دبي، سال 1378. ( دانشجو: ناجيه نيسي).
 10. بررسي تطبيقي الگوي خودگرداني در كردستان عراق، سال 1387. (دانشجو: ريباز قرباني‌نژاد)
 11. بررسي الگوي دوگانه مديريت سياسي فضا بر كاركرد مناطق آزاد: مورد: كيش، سال 1387. (دانشجو: كاظم ذوقي باراني)
 12. تبيين تعارضات ژئوپليتيكي بين اسلام و غرب، سال 1387 (دانشجو: احسان لشكري تفرشي)
 13. بررسي تحول مفهوم مرز در دوران معاصر، سال 1387. (دانشجو: محسن جان‌پرور)
 14. تحليل رفتار سياسي قوم کرد، مورد: شمال خراسان، سال 1386. (دانشجو: اعظم سرداري)
 15. سياستهاي امنيت ملي کشور امارات متحده عربي نسبت به جزاير سه گانه در خليج فارس، سال 1384( دانشجو: سيد عبد الجليل رضوي)
 16. الگوي تحولات گذار سياسي پس از انقلابات: مورد انقلاب اسلامي، سال 1384 (دانشجو: ابراهيم رومينا)
 17. تحليل ژئوپليتيکي عدم شکل گيري پيمان امنيت جمعي در منطقه خليج فارس، سال 1384 (دانشجو: عباس معتمد)
 18. بررسي تطبيقي رابطة بين دسترسي به فرصتهاي سياسي و توسعة مكاني¬ـ مورد: يزد و كرمان، سال 1383 ( دانشجو: ماشاء الله يوسفي هنومرور)
 19. معيارهاي مقبوليت حكومت ديني ـ مورد: تهران، سال 1383 (دانشجو: حسين ربيعي)
 20. بررسي تطبيقي اهداف و عملكرد پروانه گذر مرزي¬ـ مورد: مرز ايران و تركمنستان، سال 1383 ( دانشجو: سيد عباس احمدي)
 21. بازتاب محلّي الگوهاي جهاني ـ مورد: فمنيسم در ايران، سال 1383( دانشجو مريم اميدي)
 22. هيدروپليتيك هيرمند و تأثير آن بر روابط سياسي ايران و افغانستان، سال 1383( دانشجو: جعفر عليزاده)
 23. بررسي تطبيقي بازتابهاي فضائي سياستهاي جذب توريسم در قبل و بعد از انقلاب اسلامي ـ مورد: بابلسر، سال 1382(دانشجو: عيسي رمضاني)
 24. اهميت امنيتي و استراتژيكي چابهار براي ايران، سال 1382( دانشجو: معصومه شمشير پناه)
 25. ژئوپليتيك شيعه در خليج فارس، سال 1382( دانشجو: سيد محمد علي حسيني تبار)
 26. بررسي نسبت بين محلي گرائي و ملّي گرائي ـ مورد: تبريز، سال 1381(دانشجو: عطاالله عبدي)
 27. بازتاب فضائي تحول كاركرد مرزـ مورد: جلفا،  سال 1381(دانشجو: حسن رحيمي)
 28. تحليل ژئوپليتيكي روابط ايران و تركيه، سال 1381 (دانشجو : رضا کرمي فرد)
 29. زمينه هاي همگرائي و واگرائي كشورهاي خليج فارس، سال 1380(دانشجو: عبدا… فراهاني)
 30. رفتار سياسي قوم تركمن، سال 1380 ( دانشجو حسن پيردشتي)
 31. تحليل كاركرد امنيتي مرز شرقي ايران ـ مورد: خراسان، سال 1380(دانشجو: هادي زرقاني) 
 32. بررسي نقش هويت قومي در اتحاد ملّي ـ مورد: قوم بلوچ، سال 1380(دانشجو: مراد کاوياني راد)
 33. استراتژي آمريكا در درياي خزر و تأثير آن بر ايران، سال1379 ( دانشجو: محمدرضا منتظرين)
 34. بحران آب و تنشهاي سياسي و اجتماعي ـ مورد: گناباد ، سال 1379(دانشجو: مهدي نيکبخت)
 35. بررسي عوامل تداوم بحران در افغانستان، سال 1379(دانشجو : رضا پرواز)

بازدید کل: 594 , بازدید امروز: 1 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>