رساله های دکتری (PhD) راهنمایی شده

 1.  آسيب شناسی دولت محلی- مطالعه موردی: شوراهای اسلامی کلان شهرهای ايران، 13/10/1389، (دانشجو: هادی ويسی).
 2. تدوين الگوي مكان يابي نيروگاههاي حرارتي كشور به منظور كاهش تهديدات، سال 1389، (دانشجو: سعيد شکري پور).
 3.  بررسي سياست هاي قومي در كشورهاي چندقومي و ارائه الگوي بهينه، مورد: آذربايجان و كردستان ايران، سال 1389، (دانشجو: عطااله عبدي). 
 4. طراحي الگوي نظري آمايش سرزمين با اعمال اصول پدافند غيرعامل، سال 1388، (دانشجو: غلامرضا جلالي).
 5. مذهب و گسترش حوزه نفوذ؛ مورد: ايران و مذهب شيعه، سال 21/6/1388، (دانشجو: سيد عباس احمدي).
 6. علائق ژئوپليتيک و راهبرد ملي، مورد: ايران نسبت به آسياي مرکزي، سال 1387. ( دانشجو: سيد محمود رضا شمس دولت آبادي ).
 7. تاثير نفوذ نظامي آمريکا در حوزه خزر، سال 1387، (دانشجو: محمد عرب سرهنگي)
 8. الگوي مطلوب نظام شهري افغانستان، سال 1387. (دانشجو: حسن عبدالهي)
 9. نقش عوامل ژئوپليتيک در تدوين راهبرد دفاعي، مورد: ايران نسبت به عراق، سال 1386. (دانشجو: غلامعلي رشيد)
 10. جهاني شدن و تأثير آن بر علائق ملي، مورد: دانشجويان دانشگاههاي تهران، سال 1385 (دانشجو: مراد کاوياني راد)
 11. ارزيابي عوامل و متغيرهاي موثر بر قدرت ملي و طراحي مدل سنجش قدرت ملي کشورها، سال 1385 (دانشجو: سيد هادي زرقاني)
 12. تقسيمات کشوري و تعامل قوميتها در راستاي امنيت ملي ، سال 1384 (دانشجو: محمد قصري)
 13. تحليل ژئوپليتيکي مناسبات ايران وآفريقاي جنوبي، سال 1384 (دانشجو: سيد علي شريفي ساداتي)
 14. بررسي و تحليل نقش بسيج در برقراري امنيت داخلي، سال 1383 (دانشجو: محسن آريا پور)
 15. بررسي تأثير ژئوپليتيك پاكستان بر ايران، سال  1382(دانشجو: محمد بيگلري)
 16. الگويابي نظام قدرت در آفريقا، سال 1383 (دانشجو: هادي اعظمي)
 17. بررسي تحولات ژئوپليتيكي دهة پاياني قرن بيستم و تأثير آن بر ايران، سال 1381(دانشجو: محمد حيدري) 
 18. موانع همگرائي بين ايران و آذربايجان و تأثير آن بر امنيت ملّي ايران، سال 1381 ( دانشجو: عباس مهري)
 19. بررسي تحليلي سير تكوين نهادهاي محلي در ايران، سال 1380 (دانشجو: محمدباقر قاليباف)
 20. تحليل ژئوپليتيكي سياست خارجي ايران در منطقه قفقاز، سال 1380(دانشجو: محمد حسين افشردي)

بازدید کل: 404 , بازدید امروز: 3 

0 نظرات

ارسال نظر

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>